Животновъдите разполагат само с 4 дни за разсрочване на кредити към ДФЗ

крава, родопско кафявоВ края на работната седмица – 10 януари, петък, изтича последната възможност за животновъдите да разсрочат кредитите си към ДФ „Земеделие“, като подадат заявления.

От отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили заеми за фуражи в периода от 2008 до 2010 г. Облекчението се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени кредити през 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Leave a Comment