НСИ: Годишните преки чуждестранни инвестиции в област Пловдив са 1,9 млрд. евро

Тракия икономическа зона (ТИЗ)

Тракия икономическа зона (ТИЗ)

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към края на 2018 г. са в размер на 1 912 млн. евро, което е с 0.9% повече в сравнение с 2017 година, съобщиха днес от Териториално статистическо бюро – Юг.

Най-много средства са вложени в индустрията – 1 376 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 255 млн. евро. През 2018 г. тези дейности заедно формират 85.3% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо се увеличава с 0.3 пункта спрямо предходната година.

В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 13.0% в сравнение с 2017 г. и са в размер на 161 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 65.5% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 12.7% и 4.2%.

През 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на областната икономиката са 1 864 млн. лв., като е отчетено увеличение от 10.7% в сравнение с предходната година. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 745 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 488 млн. лева. През 2018 г. тези сектори заедно формират 66.1% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им дял общо намалява с 4.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” инвестициите в ДМА достигат 202 млн. лева, или с 55.4% повече в сравнение с 2017 година.

Leave a Comment