Обнародвани са промени във финансирането по Лозаро-винарската програма

BASF
Средствата за инвестиции в предприятия са увеличени, за преструктуриране и конверсия на лозя са намалени

лозя, жена бере грозде във Вила ЮстинаВ днешния брой№4 на „Държавен вестник“ от 14 януари 2020 г. е обнародввана променената Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019–2023 г.

С промените се връща мярката „Събиране на реколтата на зелено“.

По мярка „Инвестиции в предприятия“ е предвидено броят служители и годишните обороти на кандидатите да се доказват на база Годишен финансов отчет. За новорегистрираните винопроизводители е заложено да се взима предвид само броят на служителите.

Предвидено е и включването на дейности по строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сграда.

Поради разширения обхват на допустимите дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“ е увеличен и максималният размер на помощта по един проект от 600 000 евро на 800 000 евро, а максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма от 1 500 000 на  2 000 000 евро.

По мярка „Инвестиции в предприятия“ е намалена тежестта на критерий „Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието“ от 20 на 10 точки, а тежестта на критерия „Предприятия, преработващи над 30% собствена суровина“ е увеличена от 15 на 20 точки. Тези промени водят до намаляване на общия брой точки от 80 на 75.

По мярка „Популяризиране в трети държави“ е предвидено изискването за пазарен дял да бъде относимо само към професионалните организации, организациите на производители и асоциациите на организации на производители, да бъде намалено от 10% на 6% и да бъде условие за допустимост по мярката. За търговските дружества е предвидено като условие за допустимост делът на приходите им от дейността в лозаро-винарския сектор да бъде минимум 50% от общите приходи на фирмата.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е намален максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием – от 3 000 000 лв. на  1 500 000 лева, респективно и максималният размер на подпомагането за един кандидат в рамките на целия програмен период – от 6 000 000 лв. на 4 500 000 лв.

По мярка „Застраховане на реколтата“ е определен период на прием от 1 май до 30 юни всяка година, като този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор. От наредбата е премахнато изискването за предоставяне на цифрови географски данни за застрахованите площи.

Leave a Comment