Помощта за инвестиции при плодове и зеленчуци се увеличи на 18,6 млн. лв.

Субсидиите са до 120 хил. лв. и покриват 50% от разходите

машина за прибиране на сливиУС на ДФ „Земеделие“ одобри финансов ресурс от 18 600 000 лева за 2020 г. по
схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани
с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

По предложение на браншовите организации в сектор Плодове и зеленчуци в
схемата се включват инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за защита от
слана и градушки. В тази връзка е изготвено изменение на схемата и е нотифицирано
пред Европейската комисия на 10.01.2020 г. Срокът й на действие е до 30.06.2021 г.

Бюджетът по двугодишната схема, която стартира през 2019 г., бе увеличен от 7,2 млн. на 16,8 млн. лв. С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по
сключени договори от 2019 г. в размер на близо 4 млн. лева, както и одобрените
проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не
повече от 120 хил. лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за
покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и
линии за подготовка, охлаждане, съхранение, както и за машини, оборудване и
съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична
земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

Целта на подпомагането е да стимулира земеделските стопани да направят
инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата
си и по-специално – да намалят производствените разходи или подобрят
производството.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни
предприятия, признати групи или организации на производителите.
Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което в рамките на
месец февруари ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Leave a Comment