Агрометеорология: Сънят на есенниците продължава, както и сушата

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

зима, есен, сухо дървоПрез следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от температури на въздуха по-високи от климатичната норма и отсъствие на валежи.

Прогнозираните средноденонощни температури за периода ще са над климатичната норма, но ще останат под биологичния миниум, необходим за възобновяване и протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури. Така земеделските култури ще останат в състояние на покой. Критични минимални температури и повреди по неукрепналите посеви, намиращи се в ранни фази от развитието си (1–3 лист) не се прогнозират. В следствие на есенното засушаване и пропускане на агротехническите срокове за сеитба на зимните житни култури, те  намират в различни фази от фенологичното си развитие – от листообразуване до братене.

Поради поднормените валежи през декември и запазването на тази тенденция през първата половина на януари, темповете на влагонатруване са забавени. Влагообезпечеността в еднометровия почвен слой остава необичайно ниска, в сравнение с предходни години. През следващия период не се предвиждат съществени валежи от дъжд и сняг, поради което увеличаване на почвените влагозапаси не се прогнозира.

Условията ще са подходящи за провеждане на почвообработки и дълбока оран на полетата предвидени за пролетни култури.

Leave a Comment