ПРСР 2020 г. ще финансира „Напоителни системи“, агенцията за градушки, институти, животновъди

BASF
МЗХГ публикува нов индикативен график с 15 подмерки, които ще се отворят през годината

Фермер Експо Раковски 2019, децаТази година основните средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към „Напоителни системи“, институти и ВУЗ, Агенцията за борба с градушките, БАБХ, Националната служба за съвети в земеделието, агенция „Електронно управление“ и някои животновъдни стопанства. Това се вижда от новата Индикативна програма за ПРСР 2020 г., публикувана в сайта на МЗХГ на 16 януари. Ще бъдат отворени и други мерки (виж по-долу).

С най-голям бюджет

С най-голям бюджет ще е подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ и по-конкретно в напоителни системи. Бюджетът при нея е 50 465 860 евро. Размерът на допустимите разходи за проект ще е до 6 млн. евро за „Напоителни системи“ и до 1,5 млн. евро за проекти на юридически лица, учредени по Закона за сдружения за напояване (ЗСН), по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите. Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции в напоителни системи използвани само за селскостопански цели извън земеделските стопанства. Те включват ремонти на инсталации и инфраструктура, закупуване на нови машини за напояване, изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Отварянето на подмярка 4.3 бе заложено през 2019 г., но не се случи. За тази година е планирано мярката да е на ход през февруари – април.

Проектите ще се финансират 100%.

Мярка за БАБХ, Борба с градушки, животновъдни стопанства

Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е с бюджет от 23 млн. евро. По нея могат да кандидатстват БАБХ, Изпълнителна агенция борба с градушките и по-големи стопанства със свине, птици и дребни преживни животни.

БАБХ ще може да кандидатства за оборудване на съществуващи и нови лаборатории, за акредитация, лицензи и софтуер за лаборатории.

Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) ще може да строи кули за монтаж на радари, да закупува радарни станции и специализиран транспорт за превоз на ракети. Също така ще може да закупува лицензи и софтуер за противоградна защита.

Земеделските стопани ще могат да вложат средства в дезинфекция и в помещения за персонала. Могат да кандидатстват за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения. Разходите за изграждане или закупуване на съоръжения за съхранение на фуражи също са допустими. Задължителните според последните промени в Наредба 44 инсинератори могат да се финансират по тази мярка.

За публичните субекти, каквито са БАБХ и ИАБГ, помощта е 80% от разходите, а за животновъдните стопанства – 60-70%. Максималната стойност на разходите в проект на публичен субект е 2 млн. евро. При животновъдните стопанства има различни прагове. За свиневъди таванът е 1 млн. евро, за птицевъди 500 хил. евро, а за овцевъди и козевъди – 200 хил. евро.

Мярката ще се отвори през февруари-март.

За институти и ВУЗ

Новата подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и дейности по осведомяване“ е с бюджет от 15 млн. евро. Бенефициенти по подмярката могат да са организации, които провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.

Максималният разход за проект е до 100 000 евро. Помощта е 100%. Мярката се отваря през май-юни.

30 млн. евро за широколентова инфраструктура

Мярка 7.3, която също закъсня с една година, е за създаване на широколентова инфраструктура. Единствен бенефициент е държавна агенция „Електронно управление“, която ще получи 30 млн. евро. Чрез мярката ще се създаде „широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и осигуряване на активно оборудване за свързаност към облак на електронно управление в бели и сиви зони“. Мярката ще е отворена февруари-май.

Закупуване на живи животни по мярка 5.2, както и други мерки за животновъди

Мярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ще е насочена към животновъди, регистрирани преди 1 януари 2018 г., които са засегнати от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделския потенциал на стопанството. При 100% финансиране на разходите, те ще могат да получат максимум по 1 млн. евро за проект, като в таблицата липсва посочена минимална стойност на разходите. Помощта е предвидена за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в стопанството /репопулация/ и за общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Подмярка 5.2 ще се отвори през май-юни и ще е с общ бюджет от 8 млн. евро, така че е възможно тук бенефициентите да са 8.

За животновъди ще е отворена и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, по която могат да кандидатстват животновъди (няма посочено направление) със стандартен производствен обем на стопанството от 8 хил. до 16 хил. евро. Бюджетът по мярката също не е посочен. Ще се финансират 50% от разходите. Минималният размер на разходи в проект е 15 хил. евро, максималният – 500 хил. евро.

Мярката ще бъде отворена през март-април.

Тя е за строителство или обновяване на сгради, закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; закупуване на земя и сгради, на специализирани земеделски транспортни средства, на софтуер и други.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е насочена към ферми за свине, овце, кози и птици. Нейният бюджет е 6 млн. евро, а индивидуалната помощ е 15 хил. евро. Тя ще бъде отворена през януари-март.

Други мерки за стопани и търговци

Подмярка 4.1.2 е за инвестиции в малки стопанства със СПО между 6 000 и 7 999 евро. Бюджетът й е 5 млн. евро, а процентът на финансиране между 60 и 80. Минималният размер на разходите по проект е 1250 евро, а максималният е 25 000 евро. Подмярката ще бъде на разположение през април-май.

Забавената мярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ е за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. Бенефициенти по нея могат да са организации, съставени от земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите. Бюджетът на подмярката е 8 млн. евро, а финансирането – 50-70%. Максималните разходи по проект могат да са до 500 хил. евро, минимални не са посочени. Мярката ще отвори през март-април.

Към земеделските стопани е насочена и мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По тази подмярка могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Бюджетът е 5 257 548 евро, а финансирането е до 85% от стойността на разходите в проекта. Минималните разходи в проект не може да са по-малки от 5 хил. евро, а максимални по-големи от 70 хил. евро. По мярката могат да се инвестират средства в местно занаятчийство, преработка и маркетинг на земеделски продукти, други производство несвързани със земеделие, както и в услуги за населението.

Мярка 6.4 е планирана за март-април.

Други мерки

Националната служба за съвети в земеделието, която консултира по-малките фермери при разработването на проекти, ще може да кандидатства през май-юни по мярка 2.2 за бюджета от 6 млн. евро.

Мярка 7.6 за храмовете на местните вероизповедания ще бъде отворена през февруари-април с бюджет от малко над 12 млн. евро и максимални допустими разходи за проект в размер на 300 хил. евро. Разходите се покриват 100 на сто от подмярката.

Мярка 8.1, което е за залесяване и поддръжка на гори, ще е на разположение през април-юни. Бюджетът й ще е в размер на 8 560 000 евро. По нея ще могат да кандидатстват физически и юридически лица, общини, местни вероизповедания с имоти, държавни горски предприятия. Финансирането на проектите е 100%, а индивидуалните разходи в проект може да са между 2 500 и 300 000 евро.Мярката ще е отворена през април-юни

Мерки 19.1 и 19.3 са свързани с местните инициативни групи. По тях се подпомагат малки проекти и сътрудничеството между МИГ. Първата мярка е с бюджет от 674 544 евро. Тя ще бъде отворена през юприл-юли. Втората, която е за сътрудничеството е с бюджет от 4 477 401 евро.

Leave a Comment