Проектът на Ветеринарния закон влезе в парламента със супер глоби

При нерегистрирани животни в личен двор собственикът се санкционира с 300 до 1000 лв.
Стопаните ще получават обезщетения само за животни, умрели след дата на съмнение за заболяването

прасеПромени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са входирани в Народното събрание от правителството. В него са залегнали реда, по който ще се регистрират личните стопанства, завишените отговорности на кметовете, задължителните договори с ветеринарен лекар. Промените касаят и обезщетенията в случаите на умъртвени заради заразни болести животни. Санкциите по закона за завишени до 8 пъти, някои от тях са и нови.

С промените в проекта се въвеждат национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти и кметовете и кметските наместници.

Допълнените задължения на собствениците са по отношение на спазване на изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното състояние, спазване на изискванията за хуманно отношение към тях, документиране на движението от и към животновъдните обекти, създаване и изпълнение на програми за самоконтрол на болести, спазване на определени изисквания при населване на животновъдните обекти и прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в обектите.

Нови са текстовете, които посочват реда на

регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства,

за отглеждане на селскостопански животни. А именно:

1. собственикът или ползвателят на животновъдния обект подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, при кмета или кметския наместник или до директора на съответната ОДБХ за регистрация;

2. кметът или кметският наместник дава входящ номер на постъпилите заявления;

3. в срок 10 дни от подаване на заявлението кметът или кметският наместник предоставя в ОДБХ всички постъпили заявления за регистрация;

4. директорът на ОДБХ в срок 7 дни от получаване на заявленията по т. 1 със заповед назначава комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба по ал. 10;

5. в комисията участват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование и кмет, кметски наместник или оправомощено от него лице;

6. комисията по т. 4 в срок до 7 работни дни представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ; когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските;

7. когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ чрез лице по чл. 133, ал. 2, който до 7 работни дни изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта; комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ;

8. директорът на ОДБХ в срок до три работни дни от представяне на становището по т. 5 или на протокола по т. 6 вписва животновъдния обект в регистъра по ал. 6 и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по ал. 10;

9. областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по чл. 137а и 137б за извършване на идентификация на животните в новорегистрирания обект.

При безсрочната регистрация на личните стопанства не се събира такса.

Обезщетения за животни

Към настоящия момент обезщетението за умрели, унищожени и принудително заклани животни трябва да се изчислява на базата на „пазарни цени“, което затруднява до голяма степен органите на БАБХ при изпълнение на задължението за определяне размера на обезщетението. Националният статистически институт (НСИ) не събира данни за всички отгледани и произведени в България селскостопански животни и продукти, а само за тези със значителен дял в селскостопанското производство. Изследването на „цените на производител“ се извършва и публикува тримесечно, поради което в повечето случаи подаваната информация не се отнася за месеца, който предхожда възникването на болестта, каквото е изискването на ЗВД. В тях не се включват разходи за доставка, транспорт, данъци (в т.ч. ДДС), субсидии (ако има такива) и др.

В съответствие с указания на Европейската Комисия към държавите членки (SANCO/11385/2014 Rev6), публикувани на сайта на Комисията, за изплащане на компенсации при прилагане на спешни ветеринарни мерки, допустими за компенсация са само животни, умрели след датата на съмнение за възникване на заболяване в съответния животновъден обект, а не всички умрели животни, диагностицирани от определените болести, както е регламентирано в чл. 141 от действащия ЗВД. С предложените промени се цели своевременното известяване от страна на собствениците на животни при възникване на съмнение за заболяване и съответно предприемане на навременни мерки от страна на компетентния орган за ограничаване на разпространението му. Въвежда се коефициент на редукция върху размера на обезщетението, като условията за налагането му ще бъдат определени в подзаконов нормативен акт.

Санкции

Санкциите, определени в законопроекта, са доста завишени. Така например, ако досега тези, които изпълнят мярка, наложена от БАБХ за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразна болест по животните, бяха глобявани с 50 до 200 лева, вече ще се санкционират с 500 до 1000 лева.

Ако в резултат на неизпълнението са нанесени значителни икономически загуби или е възникнала опасност за здравето на голям брой хора или животни (чл. 415), глобата вече ще е от 2000 до 5000 лв. (при 1000 до 2000 лв. по сега действащия закон). В случай, че нарушителят е ЕТ или юридическо лице, санкцията ще бъде от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лв.

Създава се нов чл. 416а, който гласи: (1) Собственик на селскостопански животни, който надвиши определения капацитет на животновъден обект, съгласно наредбите, издадени на основание чл. 137, ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.”

Чл. 419а също е нов: Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 137б, ал. 5, се наказва с глоба от 400 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“ (Чл. 137б, ал. 5 гласи: „Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват в тридневен срок официалния ветеринарен лекар за установяване на животни, които представляват епизоотичен риск.“)

Създават се чл. 446а и 446б:

„Чл. 446а. (1) Който обработва и/или обезврежда СЖП в обекти, които не са регистрирани по реда на този закон, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 446б. Собственик или ползвател на мобилна инсталация, който наруши изискванията на чл. 259а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.“

Друг нов чл. 449а определя, че при отглеждане на животни в нерегистрирани обекти, санкцията ще е 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 3000 лв.

„Чл. 449а. (1)  Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран по реда на чл. 137 животновъден обект, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.  Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“

 

 

Leave a Comment