Удължават с година изтекли ангажименти по мярка 10, но не и за птичите направления

МЗХГ прехвърля резервни средства към мерки 11 и 13 за Кампания 2020, която започва на 1 март

планинско земеделиеКампания 2020 за приемане на заявления по схеми и мерки за директни плащания ще започне на 1 март, предлага в проект на заповед земеделският министър Десислава Танева.

Тази година за пръв път от 2016 г. насам ще се приемат заявления на сертифицирани биологични производители, които досега не са били бенефициенти по мярка 11 „Биологично земеделие“, ще се удължават и предишни ангажименти, но под условия.

По мярка 10 „Агроекология и климат“ ще могат да се удължат с година ангажименти по пет направление. Без право на удължаване ще са ангажиментите за поддържане на местообитанията на гъски и ливаден блатар, на Царски орел и Египетски лешояд.

По мерки 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ също ще се поемат заявления. Към мярка 13 ще бъдат прехвърлени допълнителни средства.

Мярка 11

В проекта на заповед се посочва, че по мярка 11 ще се приемат заявления за подпомагане по подмярка 11.2. „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие“, които поемат нов ангажимент по мярката, само със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.

Ще се приемат също заявления за плащане, с които се удължават поети ангажименти по мярката, като могат да добавят сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.

За тези, които вече имат поети и неприключили ангажименти по мярка 11, няма да се поемат нови такива или да се разширяват съществуващите вече ангажименти.

В доклада с мотивите към заповедта, който е изготвен от зам.-министър Лозана Василева, се посочва, че се очаква одобрение от ЕК за предложено изменение в ПРСР 2014-2020 г. В изпратеното изменение се предлага прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ с цел осигуряване на финансов ресурс за прием на нови заявления по мярката и предоставяне на възможност за удължаване на приключили 5-годишни ангажименти през 2019 г.

Целта е да се даде възможност на кандидати, които са приключили ангажиментите си по мярката и техните стопанства вече са с биологичен статус да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент, както и на нови кандидати, които не са участвали до момента по мярката, но са с биологичен статус, да поемат нов ангажимент.

В допълнение, 2020 г. е последна година на изпълнявани петгодишни ангажименти по мярката. Предвид разполагаемите финансови средства, възможността за разширяване или подновяване на ангажиментите, базирани на площ, е необходимо да бъде ограничена. Ето как:

Кандидатите, които удължават ангажимента си или поемат нов такъв и заявяват култури от групите на полски култури, включително фуражни и ароматни и медицински, да получат 100% от размера на подпомагането за хектар за първите 50 хектара. За площите над 50 хектара ще се предоставят 5% от размера на подпомагането за хектар. Комитътът по наблюдение е влез решение бенефициентите, които удължават поетия си многогодишен ангажимент или поемат нов такъв да получат компенсаторно плащане за постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ при спазване на съотношението минимум 1 ЖЕ биологични животни=2 ха., като животните трябва да бъдат сертифицирани.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Заради ограничените средства в бюджета на мярка 10, както и заради отчетения през изминалите години интерес по мярката, се предлага през кампания 2020 кандидатите, чийто ангажимент е изтекъл през кампания 2019 да могат да удължат с една година ангажимента си. От тази възможност ще могат да се възползват кандидатите по следните направления:

  • Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);
  • Контрол на почвената ерозия – дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“;
  • Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
  • Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
  • Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.

Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“, включително тези, които се възползват от възможността да удължат ангажиментите си, ще могат да го направят с размера на площите, за които имат ангажимент по мярката. С цел да се гарантира разумното разходване на остатъка от финансовият ресурс по мярката, няма да се допуска разширяване на ангажиментите за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

Мярка 12 и Мярка 13

Земеделското министерство е предложило в измененията на ПРСР, които чакат одобрение от Брюксел, към парите за мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ да се прехвърли финансов ресурс от нестартирали мерки в размер на 8 750 000 евро.

В тази връзка в доклада се предлагаприемът на заявления за подпомагане по мярка 12 и мярка 13 да започне с началото на кампанията за директни плащания 2019 г.

Предоставен е едномесечен срок за предложения и бележки на заинтересованите граждани и техните организации. 

 

 

Leave a Comment