Правителството одобри отчет за добива на блатно кокиче в Ямболско

блатно кокиче

Правителството одобри Годишен отчет за 2018 г. относно изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче в защитена местност „Блатото“, в землището на с. Палаузово, област Ямбол. Концесията се предоставя за 20 години, с гратисен период, през който не се дължи годишно плащане, за 10 години.

В доклада е отчетено изпълнението на концесионния договор и извършените проверки на място. Анализът за отчетения период показва, че се изпълняват условията на концесията.

Теренът от 156 декара се намира в землището на с. Палаузово, община Страл­джа. Концесионният договор е сключен през октомври 2012 г. от Бойко Борисов с „Фито Палаузово” АД, дъщерна фирма на „Софарма”, и е за срок от 20 г.

Блатното кокиче се използва за напра­вата на лекарството нивалин, лекуващо детска церебрална парализа и ред други неврологични болести.

Блатното кокиче е включено в Черве­ната книга на България като застрашен от изчезване вид. При унищожаване на рас­тението Законът за биологичното разноо­бразие предвижда санкции от 100 до 1 000 лева за физически лица и от 200 до 5 000 лева за юридически.

Leave a Comment