До 10 хил. лв. ще е санкцията за предлагане на храни с изтекъл срок на годност

Високи глоби са залегнали в новия Законопроект за управление на агрохранителната верига, който днес ще се разглежда в парламента

биопазар ВиенаДнес парламентарната земеделска комисия ще разгледа на първо четене Законопроекта за управление на агрохранителната верига. Пет министерства имат ангажименти към него, водещо е земеделското.

Законопроектът обединява Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията, Закона за генетично модифицирани организми, Закона за животновъдството, Закона за опазване на околната среда, Закона за здравето, Закона за пчеларството и нормативните актове по прилагането им.

Специфичната цел на законопроекта е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите и прилагането на интегриран подход на контрол по цялата агрохранителна верига.

Друга цел на новия закон е да се премахнат различията в регулаторната уредба, създаваща административни тежести на бизнеса, включително регистрационните режими.

Обемният законопроект въвежда глоби, които биха затруднили оцеляването на по-малките и средни фирми и физическите лица, които не работят по правилата. Така например, когато в агрохранителната верига са открити рискове за здравето на хората, животните и растенията, за хуманното отношение към животните или — по отношение на ГМО и продуктите за растителна защита — също за околната среда, то тогава глобите могат да достигнат до 50 хил. лв. Първоначалните санкции са от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв. Когато в резултат на нарушението са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на човека или животни, глобата е от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 50 000 лв. За юридическите лица максималната глоба достига 100 000 лв.

Ако проверяваният не осигури достъп на контролен орган, санкцията е от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение от 5000 до 10 000 лв. В случай, че е юридическо лице, наказанията са два пъти по-високи.

Ако на пазара се пуснат храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка, виновният се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.

Който предлага на пазара или извършва търговия с храни от животински произход с изтекъл срок за годност, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.

 

 

 

С реализирането на настоящия законопроект ще бъдат постигнати следните резултати:

 1. Ще се избегне заобикалянето на разпоредбите, които затрудняват официалния контрол при проследяването на всички елементите по агрохранителната верига на всеки етап от тяхното производство.
 2. Ще се въведат единни критерии за отчетност на национално ниво.
 3. Ще се премахнат различията в регулаторната уредба, създаваща административни тежести на бизнеса, включително регистрационните режими.
 4. Ще се определят адекватни по размер санкции за лицата, извършващи нарушения, свързани с отделните елементи на агрохранителната верига.
 5. Ще се подпомогне изграждането на единен механизъм за формиране на политиката по храните с участие на представители на всички засегнати страни.
 6. Ще се гарантира висока степен на защита на здравето, доверието и интересите на потребителите по отношение на цялата хранителна верига.
 7. Ще се създаде обща рамка по агрохранителната верига, чрез която ясно да се посочат всички нейни елементи както поотделно, така и в тяхната цялост и взаимообвързаност, за да се обхване целият процес от първичното производство, здравеопазването и хуманното отношение към животните и здравето на растенията и всички етапи до получаването на крайния продукт, готов за консумация от хората.
 8. Ще се разграничат ясно компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи анализа на риска, политиката и официалния контрол по агрохранителната верига, както и взаимодействието и координацията между тях.
 9. Ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури и постигане на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство по цялата хранителна верига, с което ще се постигне по-голяма сигурност при потребителите.
 10. Ще отпаднат редица процедурни затруднения и ще се улесни
  по-нататъшното адаптиране на българското законодателство, свързано с агрохранителната верига, следвайки примера на Европейския съюз за създаване на единна правна рамка.

С постигането на посочените резултати като цяло ще се повишат ефективността на официалния контрол върху елементите на агрохранителната верига и сигурността за потребителите.

Leave a Comment