Стратегия: До 2030 г. 30% от земеделската земя в ЕС да стане био, 10% да е за ландшафт

agriculture-israelПроект на Стратегия за биоразнообразието до 2030 г., изработен по поръчка на ЕК, предвижда в следващото десетилетие до 2030 година 30% от земеделската земя в Европейския съюз да бъде заета от биологични стопанства. Обсъжда се и целта 10% от земеделските земи да бъдат отделени като непроизводствени и ландшафтни полета.  Според планове, които все още не са окончателни, ЕК ще изисква да се намали наполовина риска и употребата на пестициди.

Стратегията ще изисква промотирането на устойчиви земеделски практики, вкл. земеделие, съвместимо с климата и консервационно земеделие, агроекология, мултифункционално планиране на ландшафтите и междусекторно интегрирано управление. Основен елемент е засилването на синергията между социалния и екологичния стълб на устойчивото развитие.

Според авторите, основните причини за загуба на биоразнообразие са промените в земеползването, климатичните промени, замърсяването, навлизането на инвазивни чужди видове, допълнени от неустойчиво производство и потребление. Някои елементи от глобалната рамка за биоразнообразие след 2020 г. включват: забрана за преобразуване на съществуващите влажни зони, постоянно затревени площи, естествени гори и други естествени еко-системи; спиране на намаляването на опрашителите; увеличаване на пропорцията на земеделска земя, управлявана според агро-екологичните принципи и намаляването на използваните пестициди и минерални торове.

Leave a Comment