По мярка 6.1: Още 260 проекта на млади фермери ще получат финансиране

Решено е близо 13 млн. лв. да се прехвърлят към мярката от приема през 2018 г.

маришки овце изложба, детеНад 260 проекта на млади фермери, кандидатствали при приема по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще получат финансиране, след като бе решено към мярката да се прехвърлят допълнително близо 13 млн. лв. Доклад от МЗХГ, публикуван на страницата на министерството, предлага на земеделския министър да издаде заповед за финансиране на отпаднали до момента проекти.

В доклада се посочва, че първоначално са били подадени 1 658 броя проектни предложения на млади фермери, по които е заявена финансова помощ в размер на левовата равностойност на 41 450 000 евро. Бюджетът по приема от 2018 г. е бил в размер на 22 000 000 евро или 43 027 600,00 лв.

На 12 октомври 2018 г. са приключили предварителните оценки на проектите и при добавяне на още 30% от тези, които се вместват в определение бюджет, е станало ясно, че на по-нататъшно разглеждане подлежат общо 1145 проека. Те са били оценени с най-малко 35.96 точки съгласно критериите за подбор на проекти по процедурата.

Към 6 януари 2020 г. са сключени общо 853 брой административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

По данни на ДФ „Земеделие“ 27 са одобрените проекти, по които кандидатите са отказали да сключат договор, 33 е броят на оттеглените проектни предложения, а общо 126 са проектните предложения, които не преминават на етап „Техническа и финансова оценка“.

Общо 106 е броят на проектните предложения, които са преминали успешно на етап „Технически и финансова оценка“, но за които не е наличен бюджет след извършената оценка от страна на ДФ „Земеделие“. Общо 30 от съответните проектни предложения са представени от кандидати, в чиито стопанства се отглеждат животни.

Съгласно извършеното класиране и обявените от ДФ „Земеделие“ данни, общо 214 проектни предложения, които попадат извън списъка по чл. 9в, ал. 6, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, са оценени с над 35 точки съгласно критериите за подбор.

Към настоящия момент сключените административни договори обхващат 51 % от подадените проектни предложения. Въз основа на големия интерес към подмярката и в частност процедурата от страна на потенциалните кандидати към настоящия момент е на лице недостиг на финансови средства за подпомагане на общо 106 проектни предложения, които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост (успешно преминали на етап ТФО) и за 513 проектни предложения, които попадат извън списъкът по чл. 9в, ал. 6, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Извършеният анализ показва, че 42 % от проектните предложения, попадащи в списъка по чл. 9в, ал. 6, т. 2 от ЗПЗП (214 проектни предложения) се делят със стотни от единица по критериите за оценка от проектните предложения, които подлежат на разглеждане.

Въз основа на извършената оценка се налага извода, че съответните проектни предложения допринасят в не по-малка степен за постигане на целите на подмярката, но поради ограничения финансов ресурс не подлежат на разглеждане и одобрение.

На проведеното тринадесето поредно заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) на 08.11.2019 г. е взето решение за прехвърляне на сума в размер от 5 940 000 евро от ЕЗФРСР (6 600 000 евро публични средства след прехвърлянето) към бюджета на подмярка 6.1, с които биха били подпомогнати допълнително над 260 стопанства на млади фермери.

По този начин се осигурява възможност за сключване на административни договори с над 260 млади земеделски стопани, подали проектни предложения в рамките на процедурата, които са оценени с висок брой точки съгласно критериите за оценка, в т.ч. проектни предложения, попадащи в обхвата на сектор „Животновъдство“.

Leave a Comment