Виж 258-те селищата, които отпадат от досегашните необлагодетелствани райони

Бенефициентите в тях ще получат компенсаторни плащания в размер на 25 евро на хектар за 2020 г.

овощна градина в планинатаПроект на промени в Наредба 6/2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ въвежда изменения в списъка на районите, определени до момента най-общо като необлагодетелствани. Досега по мярката по ПРСР 2014-2020 г. имаше две подмерки: „Компенсационни плащания в планински райони“ и „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. Извън промените, които са предложени към момента в Наредба 6, се очакват и нови промени, които ще въведат допълнителна подмярка 13.3 „Други райони със специфични ограничения“ (НР 3). В списъка към тази подмярка ще има 71 землища, от които 64 ще са от отпадналите по подмярка 13.2. (Повече подробности виж ТУК).

Настоящите промени касаят именно „други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. От списъка са изключени райони, в които отчетените природните ограничения са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност или чрез доказателства за нормална производителност на земята, или чрез производствени методи или селскостопански системи.

Дейностите по актуализиране обхвата на районите с природни ограничения са извършени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ на база Насоките за прилагане на общи критерии за определяне на земеделски райони с природни ограничения, разработени от колектив на Съвместния изследователски център към Европейската комисия през 2016 г. В насоките са заложени три групи критерии за почви, климат и терен. По отношение на ограниченията, свързани с критерий терен, е използван цифров височинен модел на релефа на МЗХГ на база самолетно заснемане в периода 2012-2015 с големина на участъка 8 м. Това се посочва в мотивите към проектонаредбата.

В резултат землища, в които категорията на земята е 6-та или по-неблагоприятна са отчетени като райони със съществени природни ограничения.

В проектонаредбата са публикувани 258 района (от общо 569), които отпадат от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения (виж по-долу).

На бенефициери от райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане, могат да се отпускат плащания, които намаляват прогресивно за срок от най-много четири години. Този срок започва от датата, на която е завършило определянето на границите. Когато в резултат на прилагането на прогресивното намаляване равнището на плащанията достигне 25 EUR, държавата членка може да продължи плащанията на това равнище до изтичането на предвидения за намаляващи плащания срок. Това е посочено в чл. 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

С цел яснота за бенефициерите и с оглед възможността от началото на кампания 2020 г. да бъде прилаган новият териториален обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските, е предвидена преходна разпоредба, която урежда преходна помощ за кампания 2020 г. в размер на 25 евро на хектар за кандидати, стопанисващи земеделски земи в землища, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране съгласно член 32, параграф 3.

В Наредба 6 е въведен нов чл. 8а, според който: (1) „изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения” за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

  1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
  2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
  3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.

(2) Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.

С разпоредбите на член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се дава възможност за подпомагане на земеделски стопани в други райони със специфични ограничения. В тази връзка България възприе подход за определяне на други райони със специфични ограничения, на база изискването най-малко 60 % от земеделската площ да отговаря на поне два от критериите, посочени в приложение III, всеки в рамките на не повече от 20 % от определената прагова стойност. Съгласно изискванията на Регламента е извършено и допълнително прецизиране, с цел изключване на райони, в които са отчетени съществени природни ограничения, но те са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност, или чрез доказателства за нормална производителност на земята, или чрез производствени методи или селскостопански системи.

Определянето на други райони със специфични ограничения е извършено от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ, които притежават необходимите компетенции, и които бяха ангажирани с определянето на районите с природни ограничения, различни от планинските.

Определянето е извършено на ниво местна административна единица – землище. При определянето на други райони със специфични ограничения, съгласно изискванията на регламента, са изследвани всички райони, които не попадат в обхвата на планински райони или райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения.

Приложение

Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения
EKATTE Област Община Наименование на населеното място
7377 Благоевград Благоевград Българчево
18366 Благоевград Гърмен Гърмен
47247 Благоевград Петрич Марино поле
72744 Благоевград Петрич Тополница
81832 Благоевград Петрич Чучулигово
65108 Благоевград Хаджидимово Садово
80813 Бургас Айтос Черна могила
2573 Бургас Бургас Банево
23090 Бургас Бургас Драганово
63183 Бургас Бургас Рудник
72151 Бургас Бургас Твърдица
27022 Бургас Малко Търново Евренозово
44425 Бургас Поморие Лъка
10731 Бургас Приморско Веселие
52129 Бургас Приморско Ново Паничарево
12975 Бургас Созопол Вършило
30822 Бургас Созопол Зидарово
32737 Бургас Созопол Индже войвода
40124 Бургас Созопол Крушевец
61114 Бургас Созопол Равна гора
67800 Бургас Созопол Созопол
3455 Бургас Средец Белила
4621 Бургас Средец Богданово
10166 Бургас Средец Варовник
15816 Бургас Средец Голямо Буково
23604 Бургас Средец Драчево
36938 Бургас Средец Кирово
40419 Бургас Средец Кубадин
29221 Бургас Средец Момина църква
2322 Бургас Сунгурларе Балабанчево
10327 Бургас Сунгурларе Везенково
44149 Бургас Сунгурларе Лозица
56959 Бургас Сунгурларе Подвис
10094 Бургас Царево Варвара
52115 Варна Долни чифлик Ново Оряхово
583 Велико Търново Велико Търново Арбанаси
6940 Велико Търново Велико Търново Буковец
10447 Велико Търново Велико Търново Велико Търново
87360 Велико Търново Велико Търново Ялово
5582 Видин Белоградчик Боровица
12632 Видин Белоградчик Върба
17765 Видин Белоградчик Граничак
24431 Видин Белоградчик Дъбравка
58671 Видин Чупрене Протопопинци
3438 Враца Враца Бели извор
11555 Враца Враца Власатица
12259 Враца Враца Враца
12704 Враца Мездра Върбешница
16256 Враца Мездра Горна Кремена
39709 Враца Мездра Крета
49031 Враца Мездра Моравица
69050 Враца Мездра Старо село
78135 Враца Мездра Царевец
40645 Враца Роман Кунино
40693 Враца Роман Курново
69554 Враца Роман Стояновци
69972 Враца Роман Струпец
14533 Габрово Габрово Гарван
18215 Габрово Габрово Гъбене
30973 Габрово Габрово Златевци
14859 Габрово Дряново Геша
66768 Габрово Дряново Скалско
66977 Габрово Дряново Славейково
87463 Габрово Дряново Янтра
16376 Габрово Севлиево Горна Росица
17542 Габрово Севлиево Градище
39431 Габрово Севлиево Крамолин
58339 Добрич Добрич Прилеп
7942 Кърджали Кирково Брегово
120 Кърджали Кирково Върбен
24743 Кърджали Кирково Дюлица
27591 Кърджали Кирково Еровете
40988 Кърджали Кирково Кърчовско
54393 Кърджали Кирково Островец
59063 Кърджали Кирково Първица
62236 Кърджали Кирково Растник
65214 Кърджали Кирково Самодива
68953 Кърджали Кирково Старово
76159 Кърджали Кирково Фотиново
77092 Кърджали Кирково Хаджийско
83449 Кърджали Кирково Шопци
87415 Кърджали Кирково Янино
12190 Кърджали Крумовград Вранско
16287 Кърджали Крумовград Горна кула
24459 Кърджали Крумовград Дъждовник
30538 Кърджали Крумовград Звънарка
31142 Кърджали Крумовград Златолист
39058 Кърджали Крумовград Котлари
39970 Кърджали Крумовград Крумовград
53206 Кърджали Крумовград Овчари
57062 Кърджали Крумовград Подрумче
57248 Кърджали Крумовград Полковник Желязово
67297 Кърджали Крумовград Сливарка
69688 Кърджали Крумовград Странджево
7658 Кърджали Кърджали Бяла поляна
15000 Кърджали Кърджали Главатарци
18410 Кърджали Кърджали Гъсково
22134 Кърджали Кърджали Долна крепост
24445 Кърджали Кърджали Дъждино
29407 Кърджали Кърджали Жинзифово
38282 Кърджали Кърджали Конево
39894 Кърджали Кърджали Крин
40909 Кърджали Кърджали Кърджали
44700 Кърджали Кърджали Люляково
48074 Кърджали Кърджали Миладиново
54403 Кърджали Кърджали Островица
55840 Кърджали Кърджали Пепелище
63170 Кърджали Кърджали Рудина
66336 Кърджали Кърджали Сестринско
69715 Кърджали Кърджали Страхил войвода
69849 Кърджали Кърджали Стремово
69852 Кърджали Кърджали Стремци
72802 Кърджали Кърджали Тополчане
73136 Кърджали Кърджали Три могили
87672 Кърджали Кърджали Ястреб
2155 Кърджали Момчилград Багрянка
2292 Кърджали Момчилград Балабаново
43102 Кърджали Момчилград Лале
59361 Кърджали Момчилград Прогрес
52297 Кюстендил Бобов дол Новоселяне
83082 Кюстендил Бобов дол Шатрово
24791 Кюстендил Дупница Дяково
80491 Кюстендил Дупница Червен брег
2748 Кюстендил Кочериново Бараково
3962 Кюстендил Кюстендил Берсин
38432 Кюстендил Кюстендил Коняво
52400 Кюстендил Кюстендил Николичевци
66891 Кюстендил Кюстендил Скриняно
67790 Кюстендил Кюстендил Соволяно
51216 Кюстендил Невестино Невестино
51336 Кюстендил Невестино Неделкова Гращица
81284 Кюстендил Невестино Четирци
40943 Ловеч Летница Кърпачево
6536 Ловеч Ловеч Брестово
16883 Ловеч Ловеч Горно Павликене
20420 Ловеч Ловеч Деветаки
43952 Ловеч Ловеч Ловеч
58150 Ловеч Ловеч Прелом
66799 Ловеч Ловеч Скобелево
7357 Ловеч Тетевен Български извор
12108 Ловеч Троян Врабево
20300 Ловеч Троян Дебнево
15552 Ловеч Угърчин Голец
48060 Ловеч Угърчин Микре
15655 Ловеч Ябланица Голяма Брестница
21381 Ловеч Ябланица Добревци
31098 Ловеч Ябланица Златна Панега
5253 Монтана Берковица Бокиловци
14297 Монтана Берковица Гаганица
38131 Монтана Берковица Комарево
47723 Монтана Берковица Мездрея
23073 Монтана Вършец Драганица
69537 Монтана Вършец Стояново
17018 Монтана Георги Дамяново Горно Церовене
80368 Монтана Георги Дамяново Чемиш
67667 Монтана Монтана Смоляновци
165 Пазарджик Белово Аканджиево
7586 Пазарджик Брацигово Бяга
58311 Перник Радомир Прибой
49309 Пловдив Асеновград Мулдава
12680 Пловдив Брезово Върбен
30750 Пловдив Брезово Зелениково
54465 Пловдив Калояново Отец Паисиево
55926 Пловдив Калояново Песнопой
3109 Пловдив Карлово Бегунци
10291 Пловдив Карлово Ведраре
40703 Пловдив Карлово Куртово
58616 Пловдив Карлово Пролом
67903 Пловдив Карлово Соколица
52221 Пловдив Стамболийски Ново село
73081 Пловдив Стамболийски Триводици
46646 Сливен Котел Малко село
67859 Сливен Котел Соколарци
72833 Сливен Котел Топузево
76073 Сливен Котел Филаретово
87031 Сливен Котел Ябланово
12320 София Годеч Връдловци
14338 София Горна Малина Гайтанево
16314 София Горна Малина Горна Малина
35630 София Драгоман Камбелевци
43757 София Драгоман Липинци
80426 София Драгоман Чепърлинци
4604 София Елин Пелин Богданлия
36422 София Елин Пелин Караполци
4813 София Костинброд Богьовци
20897 София Правец Джурово
7541 София Сливница Бърложница
70531 Стара Загора Братя Даскалови Съединение
49076 Стара Загора Казанлък Горно Черковище
83020 Стара Загора Мъглиж Шаново
57323 Стара Загора Раднево Полски Градец
46417 Стара Загора Стара Загора Малка Верея
63344 Стара Загора Чирпан Рупките
16211 Търговище Антоново Горна Златица
20479 Търговище Антоново Девино
24428 Търговище Антоново Дъбравица
46468 Търговище Антоново Малка Черковна
53641 Търговище Антоново Орач
58476 Търговище Антоново Присойна
58949 Търговище Антоново Пчелно
61769 Търговище Антоново Разделци
72062 Търговище Антоново Таймище
77120 Търговище Антоново Халваджийско
87271 Търговище Антоново Язовец
10392 Търговище Омуртаг Великденче
10687 Търговище Омуртаг Веренци
11212 Търговище Омуртаг Висок
16818 Търговище Омуртаг Горно Козарево
22280 Търговище Омуртаг Долна Хубавка
22664 Търговище Омуртаг Долно Козарево
32620 Търговище Омуртаг Илийно
39596 Търговище Омуртаг Красноселци
53535 Търговище Омуртаг Омуртаг
55327 Търговище Омуртаг Панайот Хитово
55381 Търговище Омуртаг Паничино
56112 Търговище Омуртаг Петрино
63104 Търговище Омуртаг Росица
68761 Търговище Омуртаг Станец
78166 Търговище Омуртаг Царевци
23087 Търговище Търговище Драгановец
4844 Хасково Димитровград Бодрово
29074 Хасково Ивайловград Железари
32024 Хасково Ивайловград Ивайловград
38248 Хасково Ивайловград Кондово
38964 Хасково Ивайловград Костилково
43128 Хасково Ивайловград Ламбух
47069 Хасково Ивайловград Мандрица
55748 Хасково Ивайловград Плевун
65704 Хасково Ивайловград Свирачи
12560 Хасково Любимец Вълче поле
44077 Хасково Любимец Лозен
22375 Хасково Маджарово Долни Главанак
66233 Хасково Маджарово Сеноклас
5983 Хасково Минерални бани Боян Ботево
47468 Хасково Свиленград Маточина
70055 Хасково Свиленград Студена
15610 Хасково Стамболово Голобрадово
22770 Хасково Стамболово Долно поле
30908 Хасково Стамболово Зимовина
57618 Хасково Стамболово Поповец
58815 Хасково Стамболово Пчелари
78094 Хасково Стамболово Царева поляна
21659 Хасково Тополовград Доброселец
68583 Хасково Тополовград Срем
75191 Хасково Тополовград Устрем
81654 Хасково Тополовград Чукарово
43548 Хасково Харманли Лешниково
16729 Хасково Хасково Горно Войводино
27200 Хасково Хасково Елена
31365 Хасково Хасково Зорница
80950 Шумен Смядово Черни връх
11658 Ямбол Болярово Воден
15881 Ямбол Болярово Голямо Крушево
17097 Ямбол Болярово Горска поляна
83051 Ямбол Болярово Шарково
44666 Ямбол Стралджа Люлин
57409 Ямбол Стралджа Поляна
15789 Ямбол Тунджа Голям манастир

 

Leave a Comment