Делът на аграрна Силистра в общата брутна добавена стойност е 20%, на Бургас – 4%

PHOTO 3 (2)

Информационната кампания за директните плащания през 2020 г. продължи в областите Силистра и Бургас, където присъстваха съответно зам.-министър Вергия Кръстева и зам.-министър д-р Лозана Василева с екипи от земеделското министерство.

Област Силистра

С дял от около 20% от общата Брутна добавена стойност за 2018 г., аграрният отрасъл има структуроопределяща роля за икономиката на област Силистра като цяло. По този показател Силистренска област е водеща в страната. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020г. в Силистра.

Тя заяви, че земеделските производители в област Силистра са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер 517,5 млн. лв. от 2014 г. до момента, което представлява 3,4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

По думите й, овощарството е широко застъпено в областта, като се отглеждат основно кайсии, орехи и сливи. Малко над две трети от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с кайсии в страната са съсредоточени в област Силистра. За периода 2014 – 2018 г. е налице увеличение на заявените за подпомагане площи с резене – близо четири пъти, със сливи – с 25%, с орехи – с близо 21%, с царевица за зърно – с 11%.

Вергиния Кръстева посочи, че обработваемата земя в област Силистра заема около 86% от използваната земеделска площ в областта. Основно в района се отглеждат зърнени и маслодайни култури, като превес заемат пшеницата, царевицата, слънчоглед и рапицата.

През 2019 г. площите, заети с трайни насаждения в област Силистра, нарастват с 18% спрямо 2014 г., а площите със зеленчуци – с около 10%.

По време на срещата стана ясно, че в района се наблюдават положителни тенденции в животновъдството. В рамките на периода 2014 – 2018 г. нараства броят на животните при почти всички основни категории – с над 10 пъти при биволите и свинете, със 79% при птиците, с 28% при козите, с 19% при говедата и с около 17% при пчелните семейства.

През 2018 г. в областта са заявени с близо 21% повече овце и кози по схемите за директна подкрепа спрямо 2014 г. и с 12% повече говеда.

Област Бургас

В периода 2014-2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство в област Бургас са договорени общо 40 млн. лв. по 10 мерки. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Бургас, част от информационната кампания за Директни плащания 2020 г. Тя допълни, че от тях 21 млн. лв. са за проекти, изпълнявани от общини. „12 млн. лв. са за изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на трите Местни инициативни рибарски групи на територията на област Бургас. 7 млн. лв. са за проекти, изпълнявани от частни бенефициенти“, посочи още д-р Василева. Тя съобщи, че за същия период земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 856 млн. лв. Финансовата помощ е над 5,6% от общо предоставения публичен ресурс в земеделието за цялата страна за същия период.

Заместник-министър Василева допълни, че аграрният отрасъл формира около 4% от общата Брутна добавена стойност за икономиката на областта през 2018 г., което е близко до средното за страната. Тя подчерта, че за периода 2014 – 2019 г. площите, заети със зеленчукови култури в бургаско се увеличават близо два пъти и половина, а тези с трайни насаждения с около 10%. Областта е традиционен производител на зърнени и маслодайни култури  през 2019 г. 86% от обработваемата земя е заета с тях. На територията й се намират близо 16% от всички площи с технически култури в страната.

В Бургаска област са съсредоточени 23% от общо заявените през 2018 г. площи за подпомагане по СЕПП с винени лозя в страната, 17% от тези с череши и 35% от тези с кориандър. На територията й се развиват всички основни направления на Животновъдството, като най-значимо е овцевъдството. През 2018 г. в Бургаска област се отглеждат 9,7% от поголовието на овце в страната, което я нарежда на второ място след Благоевградска област. Областта е на първо място в страната по производство на овче мляко, като през 2018 г. добивът му нараства с 8% на годишна база. За периода 2014 – 2018 г. броят на биволите в областта бележи ръст от над 45%.

Leave a Comment