МЗХГ отговаря: Нивите, известни като „бели петна“, не могат да се придобиват по давност

земя, подготвено полеРежимът на „белите петна“ защитава и гарантира правата на малкия собственик, който не е сключил договор за управление на собствеността си. Това е отговорът на земеделското министерство на публикуваните днес части от анализа на Института за политики и развитие (прочети ТУК).

В анализа се посочва, че собствениците на земя, които не я обработват и не сключват договори за наем или аренда, срещат административни трудности да получат внесените от земеделците ренти. Институтът твърди още, че размерът на платените ренти за „бели петна“ е по-нисък от пазарния и особено потърпевши от това са наследниците в област Варна и Добрич. Друго твърдение на авторите на анализа е, че ако земеделец обработва пет години поред чужда земя, чиито собственик не е проявил интерес към нея, той може да я придобие по давност. Освен това според анализа между 10-15 млн. дка земя – „бели петна“, се обработва по силата на фалшиви договори за наем или аренда.

Отговорът на МЗХГ:

От МЗХГ обясняват, че всеки собственик е в правото си да избира как да управлява земеделската си земя.

В България земеделската собственост е изключително разпокъсана, като средният размер е 5,5 дка на собственик, което прави неефективно земеползването в реални граници. Именно тази разпокъсана структура на земеделието в България безусловно определя нуждата от уедравяне по масиви.

В тази връзка в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е разписана процедура за уедрено ползване на земеделските земи чрез едногодишни споразумения, без промяна на правото на собственост. В тези споразумения участват всички земеделски производители със съответните права на земеползване съгласно сключените договори. В тези масиви влизат и т.нар. „бели петна“ или земите, за които собствениците не са сключили договори и не са подали декларация за начина на стопанисване, както и не са подали декларация, че не желаят да се включат в тези масиви.

От министерството прилагат таблица, която показва, че процентът „белите петна“ от 2015 до 2019 г.

Обработваема площ (дка) „Бели петна“ (дка) %  на „белите петна“ спрямо общата обработваема площ (дка)
Стопанска година 2018-2019
32 542 980 1 305 020 4,01
Стопанска година 2017-2018
32 505 190 1 410 770 4,34
Стопанска година 2016-2017
32 425 120 2 289 128 7,06
Стопанска година 2015-2016
32 218 530 1 983 440 6,16

 

„Режимът на „белите петна“ – понятие „бели петна“ не съществува, както и няма имоти без собственици. Има обаче имоти, за които не се регистрира никакво действие по управлението им от страна на собственици или ползватели, т.е. това са изоставени имоти. В практиката тези имоти разговорно са добили популярност като „бели петна“.

Плюсовете на споразуменията за позване на „белите петна“ са, че се възпрепятства неправомерното ползване на имоти, чиито собственици не се интересуват от тях поради различни причини.

И още: чрез провеждането на т.нар. „уедрено ползване“, без промяна на правото на собственост, се дава възможност на собственици и ползватели, които желаят да се занимават със земеделие, да обработват земите в дадено землище уедрено, чрез образуване на икономически ефективни земеделски площи.

Защитават се правата и интересите на малките собственици, като им се гарантира и получаването на рента съгласно пазарните стойности, изчислена по ясно регламентиран ред в закона.

Постигат се добри икономически резултати в земеделското производство, като същевременно се отчитат и пазят интересите на дребните собствениците.

Земеделски имоти се предоставят за едногодишно уедрено ползване чрез заповед, като всеки имот е индивидуализиран със собственика си и по никакъв начин не може да се придобива по давност.

С този режим са абсолютно гарантирани правата на собствениците на най-малки размер имоти, както и собствеността, опазването и съхранението на качеството на земеделските земи и получаването на пазарната рента за района.

От прилагането на тази процедура средно годишно 237 хиляди собственика на земеделска земя имат право ежегодно да получат доход от нея, без разходи за стопанисването и управлението й. Собствениците на т.нар. „бели петна“ могат да получат сумите от Общинските служби по земеделие, платени за ползването им. Необходимо е да подадат заявление и да се легитимират като собственик или наследник.

Leave a Comment