Българска ферма за кожи храни норки с … трупове на норки

ЦОРХВ: Американските норки нанасят щети на домашни животни и застрашават биоразнообразието, преносители са на заразни болести, опасни и за хората, отглеждането им е неетично и неморално

норки“ … отглеждането на американски норки е рисково, както за общественото здраве (зоонозни заболявания), така и за опазване на природата и биологичното разнообразие и следва поетапно да бъде ограничено и евентуално в бъдеще тази дейност да бъде прекратена.“ Това е основното заключение в новото актуализирано научно становище на Центъра на оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), публикувано на страницата на Центъра.

Припомняме, че според промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност фермите за норки в България са забранени, а съществуващи имат гратисен период да функционират до края на 2020 г.

В България са установени две ферми за американски норки. Едната е в ямболското село Чарган, община Тунджа, с капацитет 1000 норки и техните приплоди, а другата е край село Маджерито, край град Стара Загора – с разрешен капацитет от 128 576 животни.

Във фермата в землището на с. Чарган, общ. Тунджа, област Ямбол норките се изхранват с трупен материал от норки. Собственикът на фермата е съобщил, че през 2018 г. около 1 тон трупен материал от норки е смлян и е изхранен от норките във фермата.

През юли 2019 г. беше открито нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци (трупове на цели животни без кожи, вътрешности), в рудници до село Боров дол, община Твърдица, област Сливен, в близост до река и минерални извори. Количеството на изхвърлените в мината трупове е трудно да се установи с точност, но се определя на около над сто тона (между 120 и 140 тона) или над 40 камиона с одрани животни11 . По случая е образувано досъдебно производство поради тежестта на нарушението на законодателството.

Научното становище подробно описва опасностите от отглеждане на американските норки у нас. Хищниците могат бързо да се разпространят в природата (от избягали норки) и да причинят щети върху местната фауна. Има доказателства, че избягалите норки са допринесли за изчезването на критично застрашени европейски видове животни, изместват популациите на силно застрашената европейска норка, както и други животни от семейство порови и могат да унищожат животински популации с висока парична стойност в отрасли като лов и туризъм. Свободно живеещите норки нанасят и щети на домашните животни, като все повече сигнали и доказателства за това има вече и у нас – в село Маджерито. Поради неместния вид, който са американските норки за България и опасността от възникването на устойчиви диви популации на американски норки извън естествения им ареал и тяхното негативно въздействие (силен хищник) върху водолюбивите птици около сладководните водоеми, морските птици, Европейската норка и другите дребни бозайници, земноводните и рибите, рисковете от навлизането, трайното установяване и разпространението на американски норки в българската природа са оценени като много вероятни.

Рискът от замърсяване на околната среда с генерираните отпадъчни продукти от фермите за норки (в това число странични животински продукти – трупове, фекални маси и урина) също е оценен като реален. Производството на животински кожи е с най-неблагоприятно въздействие – ефектът върху изменението на климата при добив на 1 кг ценна кожа е пет пъти по-висок от този на вълната.

Подробно е мотивиран и рискът за общественото здраве и здравето на животните, по отношение на заболявания, в това число и зоонози, от които боледува и пренася американската норка, и които могат да представляват риск за здравето на хората, селскостопанските и дивите животни.

От друга страна в становището се посочва, че все повече държави в света забраняват отглеждането на животни за добив на ценна кожа. Етичната страна на този вид животновъдство е причина за драстичното намаляване на търсенето на ценни кожи и повишаване на тенденциите за култура на потреблението. Този бизнес повдига въпроси в обществата, свързани с отношението към животни, което причинява тяхното страдание Като пример се посочва Великобритания, където забраната за отглеждане на животни за кожи през 2000 г. е аргументирана именно с „обществения морал“, като се изтъква, че „хората извличат изгоди от това да живеят в общество, в което жестокостта активно се възпира и се наказва от закона“.

Leave a Comment