Условия по мярка 6.3: Приоритетни са по-малките стопани на овце, кози, свине и птици

Бюджетът ще е 6 млн. евро, не е предвиден минимален размер на помощта

кози, ХалалицаЗемеделското министерство публикува проекти на документи преди отварянето на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР. Срокът за коментари по тях е до 24 февруари.

Тазгодишният прием ще подпомогне онези, при които над 50% от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, се формира от животни съгласно Приложение №1. Приложението включва овце, кози, свине и някои видове птици.

В критериите за оценка е даден приоритет на по-малките стопанства.

По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро (29 337 лв.).

Изплащането на помощта се извършва на два етапа: първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лв.) – в срок до два месеца след сключване на административния договор; второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро (9 779 лв.) – когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Бюджетът при приема през 2020 г. на подмярка 6.3 е 11 734 800 лв. (6 млн. евро.)

Стопанствата на кандидатите трябва да имат Стопански производствен обем (СПО) между 2000 и 7999 евро. (Изчисли своя СПО оттук)

Приоритетните животни:
Видове животни в обхвата  на целевия прием
Овце
1. Овце – млечни, и овце – месодайни
2. Други овце
Кози
3. Кози – майки
4. Други кози
Свине
5. Свине – майки
6. Прасенца под 45 дни
7. Други свине
Птици
8. Кокошки – носачки
9. Бройлери
10. Пуйки
11. Патици, включително и гъски
Оценяване на проектите – точки
Критерии за оценка на проекти
 
Приоритет Критерий Минимално изискване Максимален брой точки за посочения приоритет/критерий
1. Проектни предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“   30
 1.1.   Проектни предложения на кандидати, които към момента на подаване на проектното предложение имат регистрирани животновъдни обекти за  дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни.  
    Когато СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни от приоритетните сектори, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента /или към момента на унищожаване на животните в животновъдния обект/ на кандидатстване животни от приоритетните сектори, се умножава по коефициент 0,00375.

 

30
2. Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване.   20
2.1.   Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците. 20
3 Проектни предложения на  кандидати, в райони с установено огнище на заболявания. *   * 15
3.1   Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в населено място с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.   15
3.2   Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в община с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.   10
3.3   Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в административна област с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.   5
4 Проектни предложения представени от кандидати, с по- малък размер на СПО на земеделското стопанство   15
4.1   Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 3999 евро, към момента на подаване на проектното предложение.   15
4.2   Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 4000 евро и 5999 евро, към момента на подаване на проектното предложение.   10
4.3   Проектни предложения подадени от кандидати чиито, земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро, към момента на подаване на проектното предложение.   5
5. Проектни предложения на кандидати в планински райони.   10
5.1. Проектни предложения на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните земеделски площи) изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от26.02.2008 г. - 10
5.2  Проектни предложения на кандидати, чиито животновъден обект/обекти в стопанството изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от26.02.2008 г.   5
6 Проектни предложения на кандидати с  образование в областта на ветеринарната медицина   10
6.1   Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта  на ветеринарната медицина.   10
6.2   Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на животновъдството.   5
  ОБЩО 100

 

 

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

По процедурата ще се подпомагат проекти, допринасящи за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“, като устойчиви и жизнеспособни единици, за ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, както и за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Дейностите по процедурата ще допринесат за удовлетворяване на идентифицираните в Тематичната подпрограма потребностите на малките земеделски стопанства. Помощта, предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж и до повишаване на биосигурността в стопанството.

Подпомагането се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към проектното предложение бизнес план е изпълнен коректно.

Общият размер на публични средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 11 734 800 лева. 

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение на одобрени проекти и приложения към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 24 февруари 2020 на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Обръщаме внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на насоки за кандидатстване по процедурата. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

 

Leave a Comment