Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия

овцеНова Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове въвежда коефициенти за редукция на обезщетенията, които се изплащат на животновъдите. Намаляването им може да бъде от 10 до 75%. В старата, действаща и в момента наредба, не бяха предвидени намаления на обезщетенията. Съществуваха текстове в кои случаи те не се изплащат – при нерегистрирани животновъдни обекти, животни без идентификация, неизвършени манипулации по националната профилактична програма, неизпълнени предписания и други.

Наредбата е публикувана като проект на страницата на МЗХГ.

В 12 до 15 член на проекта са посочени причините за намаляване на обезщетенията. Най-голямата санкция – до 75% орязване на обезщетението, се налага, когато животновъдът е заселил животни във ферма, в която е имало констатирано огнище на заразна болест, и в административна област, за която Центъра за оценка на риска по хранителната верига е преценил, че рискът е висок или много висок.

За кои нарушения с колко се орязват субсидиите

Чл. 12. Коефициент на редукция в размер на 10% от стойността на полагащото се обезщетение съгласно ЗВД се налага при:

 1. некоректно отразяване на данните за животните в регистъра по чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД;
 2. непълни данни за извършена инвентаризация на животните в обекта;
 3. наличие на неактуален списък на персонала обслужващ животновъдния обект;
 4. наличие на неактуален план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти по чл. 132, ал. 1, т. 28 от ЗВД;
 5. положителни резултати от извършено вирусологично или серологично изследване за болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД на проби, взети от животновъден обект, за който е определено “ниско” ниво на риск от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) при извършена от същия оценка на риска за съответната административна област, в която се намира обекта, преди населването или повторното му населване с животни, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, т. 6 и/или 7 от ЗВД.

Чл. 13. Коефициент на редукция в размер на 25% от стойността на полагащото се обезщетение съгласно ЗВД се налага при:

 1. установяване на несъответствие между данните за животните в съответен животновъден обект (вид, брой, възраст и/или пол), въведени в Интегрираната информационна система на БАБХ, и наличните животни в обекта;
 2. липса на регистър на животните в животновъдния обект;
 3. липса на дневник на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти за проведените лечебно-профилактични мероприятия в животновъдния обект;
 4. липса на данни за извършена инвентаризация на животните в обекта;
 5. липса на списък на персонала обслужващ животновъдния обект;
 6. липса на план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти.

Чл. 14. Коефициент на редукция в размер на 50% от стойността на полагащото се обезщетение съгласно ЗВД се налага при:

 1. положителни резултати от извършено вирусологично или серологично изследване за болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД на проби, взети от животновъден обект, за който е определено “средно” ниво на риск от ЦОРХВ, при извършена от същия оценка на риска за съответната административна област, в която се намира обекта, преди населването или повторното му населване с животни, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, т. 6 и/или 7 от ЗВД;
 2. положителни резултати от извършено вирусологично или серологично изследване за втори път за болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД, на проби, взети от животни –индикатори (сентинели) от животновъден обект, който повторно е населен след констатирано в него огнище на особено опасна заразна болест, за период от една година от датата на повторното населване на животните, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, т. 6 и/или 7 от ЗВД;
 3. положителни резултати от извършено вирусологично или серологично изследване за втори път за болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД, на проби, взети от животни от животновъден обект, който повторно е населен след констатирано в него огнище на особено опасна заразна болест, за период от една година от датата на повторното населване на животните, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, т. 6 и/или 7 от ЗВД.

Чл. 15. Коефициент на редукция в размер на 75 % от стойността на полагащото  се обезщетение съгласно ЗВД се налага при положителни резултати от извършено вирусологично или серологично изследване за заразна болест на проби, взети от  животни в новонаселен или повторно населен животновъден обект след констатирано огнище на заразна болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД в него и след определяне на “високо” или “много високо” ниво на риск от ЦОРХВ, при извършена от същия оценка на риска за съответната административна област, в която се намира обекта, преди населването или повторното му населване с животни, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, т. 6 и/или 7 от ЗВД.

 

 

Със средствата по ал. 1 и 2 се обезщетяват собствениците на:

 1. умрели животни, когато смъртта е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД;
 2. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;
 3. заразени и контактни животни, умъртвени/унищожени с цел ликвидиране на болестите по чл. 47, ал. 1 от ЗВД;
 4. животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу болестите по чл. 47, ал. 1 от ЗВД:

а) умрели вследствие на непредвидим риск;

б) неотложно заклани преди изтичане на карентния срок;

 1. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ;
 2. зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар, унищожени при ликвидиране на болести по чл. 47, ал. 1 от ЗВД.

Чл. 3. (1) Не се изплаща обезщетение на собственици на животни, които:

 1. не са изпълнили изискванията по чл. 132, ал. 1, т. 1 – 6, 10 – 12, 15 – 20, 24, 26 и 27 от ЗВД;
 2. не са регистрирали животновъдния си обект по реда на чл. 137 от ЗВД;
 3. не са осигурили достъп до животните си за изпълнение на съответната мярка по чл. 140, ал. 1 от ЗВД;
 4. са нарушили забрани по ЗВД, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ  и/или свързани с тях забрани, наложени с актове на други държавни органи, съгласно техните компетенции;
 5. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1 от ЗВД;
 6. отглеждат животни в животновъден обект, в който повторно е констатирана една и съща болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД и който се намира в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия – за периода на ограничението;
 7. са регистрирали нови обекти или, които населват животни в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия – за периода на ограничението.

(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 – 6 трябва да е издадено наказателно постановление или да е изготвен доклад от проведено епизоотично проучване след възникнало огнище на заразна болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД.

(3) Епизоотичното проучване по ал. 2 се извършва от постоянна комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице.

(4) Комисията по ал. 3 в срок до 5 работни дни след възникване на огнище на заразна болест по чл. 47, ал. 1 от ЗВД, извършва епизоотично проучване и изготвя доклад, който представя на директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намира животновъдния обект.

(2) Стойността на обезщетението по вид и категория животни с изключение на животните, за които се прилага развъдна програма, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите или от компетентен орган на друга държава членка не може да надвишава сумите посочени за определените видове животни в Указания на Европейската Комисия за изплащане на компенсации към държавите членки при прилагане на спешни ветеринарни мерки (SANCO/11385/2014 Rev6).

(3) В случаите на обезщетяване на животни, за които се прилага развъдна програма, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите или от компетентен орган на друга държава членка, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството предоставя оценка на директора на ОДБХ в срок от 3 работни дни преди крайната дата за издаване на акта за обезщетение.

Чл. 6. (1) В случаите по чл. 144, ал. 3, чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 2 от ЗВД независимият оценител трябва да притежава необходимата правоспособност.

(2) Независимият оценител извършва документална оценка и проверка на място и изготвя оценителски доклад в срок до 7 работни дни от предоставяне на всички необходими документи от страна на възложителят.

Чл. 7. Обезщетението за инвентар се определя по реда на чл. 145 от ЗВД.

Чл. 8. (1) Обезщетението за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи се определя по реда на чл. 146 от ЗВД.

(2) Когато за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и/или комбинирани фуражи има фактура за закупуването им, обезщетението се изплаща по фактурната стойност, но не по-висока от предоставената от Националния статистически институт цена на производител за тримесечието, което предхожда възникването на болестта.

Чл. 9. (1) Изплащането на обезщетение става след подаване на заявление от собствениците или ползвателите на животновъдни обекти по реда и при условията на чл. 147 от ЗВД.

(2) Към заявлението се прилага и декларация, че животните и/или обектите по чл. 141, ал. 2 от ЗВД не са застраховани, а когато същите са застраховани – документ от застрахователя, в който е посочен размерът на дължащото се обезщетение.

(3) Когато собствениците или ползвателите на животновъдните обекти са представили документ от застраховател, обезщетението се изплаща в размер на разликата между сумата, определена по реда на чл. 144, 145 и/или 146 от ЗВД и изплатената от застрахователя сума.

 

 

 

 

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

Географското разположение на Република България създава условия и високо ниво на риск от проникване на територията на страната на особено опасни заразни заболявания по животните, посочени в Заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Една от мерките за ограничаване и ликвидиране на тези опасни заразни заболявания е унищожаването на заразените и контактни животни, за което законът предвижда обезщетяване на собствениците, претърпели загуби в резултат на такива заболявания. Член 109, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност предвижда издаване на подзаконов нормативен акт от Министерския съвет, който да регламентира реда за обезщетяване, посочен в Глава шеста „Контрол на здравеопазването на животните“, Раздел III „Ред за обезщетяване“ от Закона за ветеринарномединската дейност ЗВД (чл. 140 – 148).

Предложението за отмяна на действащата Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 21.07.2006 г., обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г. и за приемане на нова наредба се основава на промените, направени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които не са намерили отражение до момента в действащата наредба. Тези изменения налагат от една страна прецизиране на текстове с оглед синхронизирането им с действащия закон (ред за обезщетяване, процедурата по изготвяне на документи за обезщетение), а от друга страна се налага създаването на изцяло нова уредба по отношение условията и реда за налагане на коефициент на редукция. Същевременно с това част от разпоредбите на действащата наредба са загубили актуалност и следва да отпаднат при създаването на нова наредба.

С приемането на нова Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове се цели осигуряване на съответствие между Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовия нормативен акт, съобразяване с Указанията на Европейската комисия към държавите членки (SANCO/11385/2014 Rev6), публикувани на сайта на Комисията, за изплащане на компенсации при прилагане на спешни ветеринарни мерки, допустими за компенсация са само животни, умрели след датата на съмнение за възникване на заболяване в съответният животновъден обект, а не всички умрели животни, диагностицирани от определените болести, създаване на единен подход по отношение реда и начина за определяне на цените за изплащане на обезщетения за принудително убити, унищожени животни и животни, умрели след датата на обявяване от Българската агенция по безопасност на храните на съмнение за възникване на болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При неспазване на определени правила от страна на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти се въвежда коефициент на редукция върху размера на обезщетението, като целта е въвеждане на принципа на споделената отговорност за здравето на животните. В проекта са определени конкретните случаи, при които ще се налага коефициент на редукция върху размера на обезщетенията, както и редът и условията за налагането му и въвеждане на изискване за определяне на максимален размер на обезщетението. Ще се приложи ефективно разходване на бюджетните средства, предвидени за обезщетяване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, в които животните са принудително умъртвени, унищожени или са умрели след датата на обявяване от Българската агенция по безопасност на храните на съмнение за възникване на болест.

Многобройните промени, които е необходимо да се направят, обуславят изготвянето на нова Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

Необходимите средства за покриване на разходите за обезщетяване на собствениците на принудително убити, унищожени животни или животни, умрели след датата на обявяване от Българската агенция по безопасност на храните на съмнение за възникване на болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи не могат да бъдат прогнозирани с точност, поради непредвидимостта на заразните заболявания и степента на икономически загуби при ликвидирането им.

В проекта на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на принудително убити животни при епизоотични рискове е предвидена възможност за целево осигуряване на допълнителни средства от държавния бюджет.

Leave a Comment