Правителството одобри новия списък за необлагодетелствани райони

Министерски съветПравителството прие изменения в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Те включват землища на населени места в планински райони и райони с ограничения, различни от планинските.

Включва се промяна в списъка със землища, попадащи в обхвата на планинските необлагодетелствани райони поради извършени промени в административно-териториалното устройство (АТУ) в България и използване на съвременните граници на ниво LAU2.

Предложените промени засягат пряко кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., които получават плащания за площ в обхвата на необлагодетелстваните райони.

Измененията включват актуализация на териториалния обхват на необлагодетелстваните райони, различни от планинските, извършена във връзка с чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Leave a Comment