Аграрният университет пак си избра проф. Христина Янчева за ректор

Проф. Христина ЯнчеваОбщото събрание на Аграрния университет – Пловдив избра за ректор втори мандат проф. д-р Христина Янчева. От общо 157 участвали в избора, тя получи подкрепата на 139 делегати.

Цялото й кариерно развитие от студентските години до днес е свързано с Аграрния университет – Пловдив. Тук тя завършва магистърска степен, защитава докторска дисертация през 1987 г., а от 2011 г. е професор. Преподавателската й и научна кариера е в областта на растениевъдството, устойчиво управление на земите и постоянно затревени площи,  семепроизводство, ливадарство и фуражопроизводство, биологично производство.

Има над 100 научни публикации и 6 книги на български, английски и руски език. Тя е гост-професор в три университета в Република Казахстан, научен ръководител на 9 успешно защитили докторанти от страната и чужбина.

Член е на редакционната колегия на български и чуждестранни научни списания. Владее свободно английски и руски език.

Ръководител е на голям брой международни проекти, финансирани от различни европейски програми и оперативни програми на ЕС.

Днес, след обявяване на резултатите от избора проф. Янчева благодари на инициативния комитет от преподаватели, студенти и служители, които са издигнали кандидатурата й, на катедра „Растениевъдство“ за подкрепата, тъй като целият й професионален път е свързан с тази катедра, както и на всички, гласували за нея. Тя увери, че ще оправдае доверието, защото за нея Аграрният университет е не само работа, а мисия!

Leave a Comment