26 млн. лв. получиха по агроекологичната мярка 10 животновъди

крави, пасищеДържавен фонд „Земеделие“ преведе 25 940 506 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г., като подпомагане получиха 2 110 земеделски стопани.

Изплатените средства са за кампания 2019, като плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.

Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

Leave a Comment