Променят устройствените правилници на ДФ „Земеделие“, ИАРА, ЦОРХВ

Нова структура в ДФ „Земеделие“ ще отговаря за хуманното отношение към животни
Одиторската агенция ще е с два допълнителни щата
Центърът за оценка на риска увеличава експертите по растителна защита

МЗХПравителството одобри изменения и допълнения в Устройствените правилници на Държавен фонд “Земеделие“ /ДФЗ/, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакулутури /ИАРА/, Центъра за оценка на риска по хранителната верига /ЦОРХВ/ и Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”/ИА „СОСЕЗФ“/. Целта е да се прецизират функции на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите. Необходимо е да бъде подобрен административният капацитет в определени структурни звена, което ще доведе и до промяна на числеността на щатните им бройки.

В Устройствения правилник на „ДФЗ“ са създава нова структура, която ще отговаря за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР /2014 – 2020 г./ Поради приключили ангажименти по програма САПАРД съответната дирекция се закрива. Прецизират се и функциите на дирекциите „Вътрешен одит“, „Противодействие на измамите”, „Обществени поръчки“, „Правна” и на Инспектората.

В Устройствения правилник на ИА„СОСЕЗФ ”, за да се минимизира риска от изоставане при изпълнението на основната функция на Агенцията като сертифициращ орган, са необходими две допълнителни щатни бройки.

В Устройствения правилник на ИАРА се прецизират функциите на Главна дирекция „Рибарство и контрол”, а дирекция „Структурни фондове по рибарство” се закрива.

В Устройствения правилник на ЦОРХВ се увеличават щатните бройки в дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти”, тъй като са необходими допълнителни експерти оценители за продукти за растителна защита и активни вещества.

Leave a Comment