Обнародвани са важни промени в Наредба 3 за директните плащания

Площите, които са заети с незаявени зеленчуци за обвързано подпомагане, ще се считат за наддекларирани
МЗХГ и ДФЗ ще проверяват дали се спазват минимални агротехнически изисквания в отглеждането на културите, а също и за растителни остатъци
За първите 100 крави и 200 овце/кози помощта се увеличава
Ще се подпомагат биволи на възраст 27 и повече месеци

открит ден на оранжелийните зеленчуци в ЦалапицаВажни промени в правилата за участие в схемите за директни плащания са обнародвани в днешния брой 18 на „Държавен вестник“ от 28 февруари 2020 г. Измененията и допълненията в Наредба 3 от 2015 г. влизат в сила от днес.

Една от промените е свързана със срока на засяване на междинни култури, който се измества от 1 октомври към 1 септември. Те могат да бъдат проверени до 1 ноември на годината на кандидатстване. (чл. 12)

Отпада изискването към производителите на памук и коноп да представят сертификат за използвания сорт/сортове при подаване на заявлениеята за подпомагане. Вместо това те трябва да прилагат официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев (чл. 17).

В чл. 19, ал. 4 се вмъква изискването към млечни крави в преход или сертифицирани като биологични да доказват годишен добив от 1500 кг мляко.

Към животновъди, които преработват на ишлеме собствено мляко, се въвежда изискването преработката да се извършва в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция ІХ – Млечни продукти.

Нов текст в чл.27а налага, когато животновъди продават мляко за изхранване на животни в стопанство с до 50 бивола, да представят фактури или касови бележки, за да докажат реализация.

крава, родопско кафявоПроменят се и модулираните ставки, като те вече няма да са за до първите 30, а до първите 50 млечни и месодайни крави. Променя се и съотношението на подпомагане, което става 1,25:1 вместо 1,1:1, както бе въведено през март 2019 г. При овце и кози „първите 100 животни“ се променя на „първите 200″, а съотношението на подпомагане става същото като при кравите – 1,25:1.

Оттук нататък, ако при проверки се установи, че част от площите са заети от култури, които не са заявени, същите площи ще се считат за наддекларирани.

Променената наредба позволява на Министерството на земеделието, храните и горите и ДФЗ – РА да осъществяват контрол не само на площите за наличието на заявената култура, но и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура.

биволиВ § 1 на допълнителната разпоредба е поправено условието за подпомагане за женски биволи. То вече ще е за животни на 27 или повече месеци вместо досегашните 18. Добавя се изискването: „При реализация в страната животните трябва да са пристигнали в животновъдния обект на приемащата страна по ветеринарномедицинското свидетелство и това да е отбелязано в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.“

В допълнителната разпоредба виждаме и дефиницията за „агротехнически мероприятия“. А именно, те „представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.“

В Преходните и заключителни разпоредби се уточнява, че за издадените документи в периода от 1 октомври 2019 г. до датата на влизане в сила на тази наредба за реализация на мляко по схемата по чл. 24 (за биволите), различни от случаите на чл. 27а, ал. 1, т. 8, се прилага новият ред.

Добавена е и новата подмярка 13.3 (за която се чака нотификация – б.р.) за необлагодетелствани райони при промяна в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

От Преходните и заключитгелни разпоредби се разбира, че площите със заявена култура коноп са допустими за подпомагане по схемите за директни плащания, когато бенефициерите, заявили културата, са получили разрешение за отглеждане на коноп от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листна маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол. Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ – РА, информация за издадените разрешителни за отглеждане на култура коноп и размера на площта, за която има издадено разрешение, в срок не по-късно от 1 декември в годината на кандидатстване. Когато установена площ с култура коноп е по-голяма от тази, за която е получено разрешение за отглеждане на културата, площта, надвишаваща разрешената, се счита за наддекларирана.

Leave a Comment