Определени са компенсационните плащания по новата подмярка 13.3

Отпадналите от подмярка 13.2 ще получат по 25 евро/ха

овощна градина в планинатаБенефициентите по новата подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ към мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР, чиито обхват тепърва ще бъде обявен, ще получат компенсационни плащания, близки до тези на 13.2.

Техният размер вече е определен в обнародваните днес промени в Наредба 6, която касае прилагането на мярка 13. За целта в наредбата е добавен нов чл. 8а е посочено, че бенефициентите ще получат за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар; за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар; за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.

В наредбата са приложени районите, които отпадат от обхвата на подпомагане по подмярка 13.2 – общо 258 землища.

Бенефициентите, които досега са получили плащания по подмярка 13.2, но вече са извън списъка на землищата за подпомагане (виж го тук), ще получат за кампания 2020 преходно компенсационно плащане на хектар допустима площ при спазване на изискванията по тази наредба в размер левовата равностойност на 25 евро. Това е записано в Преходните и заключителни разпоредби.

 

Leave a Comment