Заявленията по мярка 10 тръгват на 2 март. Биопроизводителите чакат ЕК за новия прием по мярка 11

Биопроизводителите чакат ЕК за новия прием по мярка 11 от Кампания 2020
Нови ангажименти и разширяване на площите с до 10 ха се допускат единствено в направлението пасторализъм в мярка 10

затревени междуредия в градинаЗаповед на земеделския министър определи като начална дата 2 март за приемане на заявления по директните схеми и мерки в Кампания 2020.

В заповедта се посочват единствено мярка 11 за биологично земеделие и мярка 10 „Агроекология и климат“, тъй като при тях има някои промени.

Новият прием по мярка 11 ще разшири броя на бенефициентите, като ще се позволи подновяване на изтекли ангажименти и поемане на нови анжажименти от биологични производители, които в този програмен период досега не успяха да се възползват от подпомагането. Приемът на заявления по мярка 11 ще бъде задържан до нотифицирането от ЕК на новите моменти в мярката. След като това се случи, към мярката за биологично производство ще бъдат прехвърлени 40 млн. евро от резерва на ПРСР, за да се осигури дофинансирането.

По мярка 10 ще се приемат заявления за удължаване на дейностите по:

  • Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);
  • Контрол на почвената ерозия – дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“;
  • Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
  • Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
  • Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;

Няма да се приемат заявления, с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти. Разширяване на площи и поемане на нови ангажименти се допуска единствено за „традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.

Leave a Comment