Важните моменти при кандидатстване за директни плащания през 2020 г.

От 2 март 2020 г., понеделник, стартира Кампания 2020, в която се подават заявления за директни плащания. В публикувания на сайта на земеделското министерство Наръчник са отбелязани някои моменти, върху които е добре стопаните да насочат вниманието си, извън обичайните фокус-точки, върху които се концентират, попълвайки заявлението.

агроекологияОт министерството наблягат на възможността да се отстранят евентуални грешки в заявленията, като се прочетат забележките, които контролния преглед от страната на администрацията предоставя на всеки кандидат при попълване на документацията. Затова: „Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.“

Когато земеделците изпълняват условето за диверсификация на културите, за да се възползват от зелените плащания, е добре да знаят, че наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2020 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.

При екологично насочените площи се припомня, че угарите, междинни и азотфиксиращите култури или зелена покривка не бива да се третират с продукти за растителна защита (ПРЗ). Забраната за използване на ПРЗ на тези видове площи не спира по принцип земеделските стопани от използване на ПРЗ, но ако са приложени ПРЗ тези площи не могат да бъдат отчетени за изпълнението на изискването за ЕНП. По тази причина земеделският стопанин може да реши кои конкретни площи да заяви за целите на ЕНП при подаване на заявлението. За земите под угар, използвани като ЕНП, забраната за ПРЗ е в периода 1 януари-15 юли 2020 г. За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ започва със засяването им и свършва след тяхното прибиране. За междинните култури или зелена покривка, създадени от смески култури, използвани като ЕНП, забраната за ПРЗ е през 8 седмичния период на задържане на полето от 1 септември до 1 ноември 2020 г. Но също така не следва да се прилагат ПРЗ и в периода от засяването на смеските (ако е по-рано от периода на задържане на полето) до периода на задържането на полето.

Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 септември до 1 ноември 2020 г. Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2021 г. Това означава, че земеделският стопанин трябва да ги е заорал до тази дата, като по този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

Тези, които ползват схема за дребни земеделски стопани, с размер на помощта от 500 до 1250 евро е добре да се съобразят с изискването да не намаляват размера на заявените площи. Ако все пак са го направили, от министерството съветват малките фермери да  заявят участие по другите схеми за директни плащания, за които са допустими, като се откажат от участие в Схемата за дребни земеделски стопани.

За всички животновъдни стопани отново се отбелязва, че документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2020 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Млечни крави и овцете (козите, биволите) в планински райони са допустими за подпомагане, само ако всички регистрирани животновъдни обекти са разположени в планински район. Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект за отглеждане на говеда, овце и/или кози и/или биволи извън планински райони, не са допустими по схемата.

Както за обвързаната подкрепа за животни, така и за обвързаната подкрепа за плодове, зеленчуци и оранжерийни зеленчуци, се съобщава, че е възможно да се извърши прехвърляве на средства от една към друга схема. Това е разрешено в чл. 53а от Делегиран Регламент на Комисията (ЕС) №639/2014 г.

Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2020, в периода 1 до 31 януари 2021 г. кандидатите – производители на плодове и зеленчуци следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Leave a Comment