Земеделците са длъжни да съобщават за третиране с пестициди чрез сайта на БАБХ

За защита на пчелите растителната защита трябва да се извършва по тъмно, като се предупреди за третирането минимум 3 дни и максимум 15 дни по-рано

работна среда в пчелинаБългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще създаде електронна платформа, за да може земеделците и другите лица, които извършват растителнозащитни дейности или имат намерение да проведат дезинфекция или дезинсекция, да предупредят навреме пчеларите. Те трябва да публикуват на платформата съобщение не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането. В съобщението ще са посочени физическите блокове, в които са планирани дейностите, със съответната площ в декари и вид на земеделската култура; датата и часа (от – до) на извършване на дейностите; продукт/препарат – активно вещество/а, търговско наименование и доза на декар.

Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности), като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3 километрова зона около блок с планирана дейност се изпраща електронно писмо и SMS с посочените данни.

Това е предвидено в Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.  Становища и предложения  по него могат да се представят в 30-дневен срок.

В чл. 4. се предвижда продуктите за растителна защита, идентифицирани като „Опасни за пчелите“, се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника, при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности. Всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като „Опасни за пчелите“, се прилагат с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце, при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Останалите продукти се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника, при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Продукти за растителна защита с нисък риск и на база микроорганизми се прилагат с наземна или авиационна техника без часово ограничение, при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

За подобряване на контрола върху употребата на ПРЗ ще стартират дежурства на инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) и Областните дирекции „Земеделие“. Включително и в почивните дни те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани обработки.

В проекта на наредба е описано и как се действа в случай на подмор. Документът може да се види ТУК.

Leave a Comment