Насоките по мярка 4.3 за възстановяване на напоителни съоръжия са публикувани

Бюджетът за проекти на „Напоителни системи“ЕАД е 88,8 млн. лв., за частните сдружения е 9,9 млн. лв.
канал R-3

Напоителен канал край град Съединение

Насоките за кандидатстване по подмярка 4.3 за инвестиции в поливна инфраструктура са публикувани на сайта на земеделското министерство. Това са два документа, които се отнасят съответно за кандидати – сдружения за напояване и юридически лица, и за „Напоителни системи„ЕАД – държавното дружество, което ще бъде по-големия бенефициент.

Бюджетът по подмярка 4.3, предвиден за „Напоителни системи“, е в размер на 88 831 016,09 лв. За частните дружества той е 9 870 112,90 лева. Съответно максималният размер на разходите за „Напоителни системи“ е 6 000 000 евро, а на частните е 1 500 000 евро. Минималните разходи за проект са 15 000 евро. Разходите и в двата случая ще бъдат 100% безвъзмездни, но ще се изплатят след изпълнение на проектите.

Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени до септември 2023 г.

Проектите на клонове на „Напоителни системи“ ще получават приоритет при класирането, когато са за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения в незадоволително състояние и целящи повишаване на тяхната ефективност чрез икономия на вода. Осигуряването на достъп до напояване на по-голям брой земеделски производители или на по-обширни поливни площи също е сред поставените цели. Добра оценка ще получат проекти, изпълнението на които ще осигури поливна вода на стопанства с приоритетни култури; когато проектите осигуряват допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи в земеделските стопанства; когато внедряват иновации, особено ако те са свързани с опазване на околната среда.

Най-добра информация за целите, които проектите на частните сдружения и другите юридически лица трябва да постигнат, дава таблицата за оценяване:

Приоритет Критерии за подбор Максимален брой точки Точки
1 Проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения в незадоволително състояние и целящи повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по-високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода 1.1. Проектни предложения с инвестиции, попадащи в обхвата на клон на Напоителни системи или в обхвата наречен басейн, за които е налице по-нисък настоящ КПД на напоителните системи 40 Точките по критерия се изчисляват като максималният брой точки „20“ се умножи по разликата между 1 и настоящият КПД на съответния клон на Напоителни системи или речен басейн, съгласно насоките за кандидатстване и резултатът се записва с точност до 0,001В случай, че в насоките за кандидатстване не са посочени данни за КПД за конкретния клон на Напоителни системи, речен басейн или административна област  съответствието с критерия за оценка се определя на база настоящ КПД посочен в приложения инженерен проект за хидромелиоративната инфраструктура обект на проектното предложение.

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

Пример: точки = 20*(1-КПДНС)

1.2 С инвестициите по проектното предложение се осигурява най-малко 25% потенциална икономия на вода, съгласно настоящите технически параметри на съответния елемент на напоителната инфраструктура Точките по критерия се изчисляват за проектни предложения с инвестиции, осигуряващи най-малко 25% потенциална икономия на вода (ПИВ), съгласно настоящите технически параметри на съответния елемент на напоителната инфраструктура, като към минималния брой точки „5“ се добави резултатът от разделянето на горницата над 25% на 3,333 и резултатът се записва с точност до 0,001. За 75% ПИВ и повече, се присъждат 20 т.Минимум – 5 т. / Максимум – 20 т.

Пример: точки = 5+(ПИВ-25)/3,333

2 Проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, осигуряващи достъп до напояване до по-голям брой земеделски стопани или по-обширни поливни площи 2.1 Проектното предложение е за инвестиции в хидромелиоративна инфраструктура, доставяща вода за напояване на най-малко 250 дка, ползващи се от услугата „доставка на вода за напояване“ 30 Точките по критерия се изчисляват за проектни предложения с най-малко 250 дка, ползващи се от услугата „доставка на вода за напояване“, като към минималния брой точки „2“ се добави резултатът от разделянето на горницата над 250 дка на 343,750 и резултатът се записва с точност до 0,001. За 3 000 или повече декара, ползващи се от услугата „доставка на вода за напояване“, се присъждат 10 т.Минимум – 2 т. / Максимум – 10 т.

Пример: точки = 2+(площ-250)/343,750

2.2 Инвестициите в хидромелиоративна инфраструктура по проектното предложение водят до увеличаване на площите с осигурена възможност за напояване, в границите на напоителното поле, обхванато от тях, с най-малко 250 дка спрямо площите с осигурена възможност за напояване към годината на подаване на проектното предложение Точките по критерия се изчисляват за проектни предложения, увеличаващи площите, с осигурена възможност за напояване, с най-малко 250 дка като към минималния брой точки „5“ се добави резултатът от разделянето на горницата над 250 дка на 275 и резултатът се записва с точност до 0,001. За увеличение на площите с осигурена възможност за напояване с 3 000 или повече декара, се присъждат 15 т.Минимум – 5 т. / Максимум – 15 т.

Пример: точки = 5+(площ-250)/275

2.3 Инвестициите по проектното предложение осигуряват достъп до напояване на по-голям брой земеделски стопани (ЗС) Над 20 ползватели регистрирани ЗС – 5 точкиНад 15 до 20 вкл. ползватели регистрирани ЗС – 4 точки

Над 10 до 15 вкл. ползватели регистрирани ЗС – 3 точки

Над 5 до 10 вкл. ползватели регистрирани ЗС – 2 точка

До 5 вкл. ползватели регистрирани ЗС – 1 точка

3 Проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, доставящи вода за напояване на площи, заети с приоритетни земеделски култури 3.1 Не по-малко от 5 % от площта на напоителното поле, обхванато от инвестициите по проектното предложение, се използва за отглеждане на земеделски култури, определени в насоките за кандидатстване 15 Над 50%  – 15 точкиНад 25% до 50% вкл. – 10 точки

От 5% до 25% вкл. – 5 точки

4 Проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, които осигуряват допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи в земеделските стопанства В над 5 % от площите, ползващи се от услугата „доставка на вода за напояване“ от напоителното поле, обхванато от инвестицията по проектното предложение, в рамките на земеделските стопанства се използват системи за напояване, включително системи, подпомогнати по ПРСР 5 Над 20% – 5 точкиНад 15% до 20% вкл. – 3 точки

Над 10% до 15% вкл. – 2 точки

Над 5% до 10% вкл. – 1 точка

5 Проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, насочени към внедряване на иновации, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност Над 1 % от допустими инвестиционни разходи по проектното предложение са свързани с внедряване на иновации, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност 10 Над 5%  – 10 точкиНад 1% до 5 % вкл. – 5 точки
Максимален брой точки 100

 

1. Производството по предоставяне на БФП чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на процедурата чрез подбор в ИСУН.2. Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от ръководителя на УО или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

3. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение при съобразяване с изискванията по раздел 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ от настоящите условия за кандидатстване. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, оценителната комисия разглежда само последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени.

4. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на …….2020 г.

26. Адрес за подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
 1. Разходите за инвестиции за производство на енергия от ВЕИ не могат да надхвърлят 2% от разходите по т. 1.1.1. буква „а“, а заедно с разходите за закупуване на машини и оборудване, предназначени за поддържане проводимостта на ХМСН не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1.1. буква „а“.

ВАЖНО:

Реконструкция/рехабилитация/ремонт на помпени станции, съществуващи мрежи извън земеделските стопанствата, водохващания, водовземания и водочерпни съоръжения, както и реконструкция и модернизация на открити канали, замяната им с тръбопроводи, реконструкция на тръбопроводи могат да бъдат част от инвестиционните разходи по т. 1.1.1. буква „а“.

 

 

ВАЖНО:

В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите:

 1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) в процедура чрез подбор не могат да участват и БФП не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) или които не са изпълнили разпореждане на ЕК за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 162/2016 г.) (Приложение № 2).
 2. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проектни предложения и да получат БФП, в случай че:

2.1. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.5. с акт на компетентен орган е установено, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

2.8. са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

 1. Основанията по т. 2.1, 2.2 и 2.7 се прилагат за лицата, които представляват кандидата.
 2. Точка 2.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв..
 3. Преди сключване на административния договор за предоставяне на БФП декларираните обстоятелства се доказват и се извършва проверка от УО по ПРСР 2014-2020 г., относно същите:

а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ;

б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.

 1. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове след 1 януари 2014 г. са създали изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство.
 2. Кандидатите/бенефициентите не се подпомагат, при условие че имат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ.
 3. Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/бенефициенти, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тези условия максимални размери.
 4. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
 5. Финансовата помощ не се предоставя на кандидати по т. 1.2 от Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, когато към проектното предложение кандидатът не е приложил разработена методика за определяне на цената на услугата „доставяне на вода за напояване“, в съответствие с приетата с Постановление на Министерски съвет № 147 от 19 юли 2018 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“ съгласно чл. 58 от Закон за сдружения за напояване и/или не е поел ангажимент ежегодно да я прилага и да я спазва, както по време на изпълнение на проектното предложение, така и в периода на мониторинг.

Подкрепата ще бъде насочена към:

 

ВАЖНО:

Изискването за нотариална заверка на подписите и вписване в службата по вписванията към Агенция по вписванията не се отнася за договорите за концесия.

 1. Документите за право на собственост или за право на ползване на обектите на инвестиция трябва да са придружени от:

13.1. специализирана карта съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) с отразени ХМСН,обект на проектното предложение – когато има влязла сила кадастрална карта;

13.2. заверена скица от карта за възстановена собственост (КВС) с отразени ХМСН, обект на проектното предложение – когато няма влязла в сила кадастрална карта;

13.3. при липса на документи по т.13.1 и т. 13.2 наличните ХМСН се доказват с представянето на ситуационна схема на линеен обект/съоръжение, заверена от община или Областен управител или Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в зависимост от обхвата на линейното съоръжение, отразена върху подложка на ситуационен план, извадка от одобрена кадастрална карта.

 1. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат:

14.1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ, включително и при реконструкция и модернизация на съществуващи тръбни и шахтови кладенци;

14.2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г., изм. ДВ. бр.44 от 2017 г.), включително и при реконструкция и модернизация на съществуващи тръбни и шахтови кладенци;

14.3. подробни количествени сметки за предвидените СМР, заверени от правоспособен проектант, включително и при реконструкция и модернизация на съществуващи тръбни и шахтови кладенци;

14.4. влязло в сила разрешение за строеж на името на кандидата, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;

14.5. становище с подробно описание на инвестиционното намерение от компетентното лице съгл. чл. 148, ал. 2 или ал. 3 от ЗУТ, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.

 1. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ. Разрешението за поставяне следва да съдържа информация за имота, върху който ще бъде поставен преместваемия обект ,местонахождението на имота, вида на съоръжението, което ще се поставя, както и да бъде издадено на името на кандидата.
 2. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за ХМСН, ако:

16.1. кандидатът е титуляр на действащо разрешително за водовземане (или има сключен договор с титуляр на разрешително за водовземане) и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното. То трябва да се отнася за водното тяло, захранващо ХМСН, обект на инвестицията;

16.2. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции;

16.3. има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или ЗБР, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.

16.4. има разработен инженерен проект, различен от описания по т. 14.2 инвестиционен проект, за който има специфични изисквания съгласно ЗУТ. Той трябва да е изготвен от инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване.

 1. Инженерният проект по т. 16.4. трябва да е в съответствие с инвестиционния проект по т. 14.2. и да съдържа най-малко следните елементи и да дава информация за:

17.1. наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода на нивото на инвестицията по проектното предложение.;

17.2. изпълнение на условията по т. 8 и/или т. 9 от настоящия раздел;

17.3. общата площ (в декари) на напоителното/ите поле/та, обслужвани от обекта на инвестицията по проекта;

17.4. да съдържа обобщена специализирана карта или извадка от кадастрална карта или ситуационна схема на линеен обект/съоръжение с очертанията на напоителното/ите поле/та, обслужвани от обекта на инвестицията по проекта  и разположението на всички елементи от ХМСН. За сдруженията за напояване върху картата/схемата следва да е очертана и територията на сдружението;

17.5. опис в табличен формат (.xls или .xlsx) на номерата и площта на поземлените имоти в обхвата на напоителното/ите поле/та, обслужвани от ХМСН по проекта (Приложение № 3) Имотите следва да са описани във формáта на идентификатор на поземлен имот съгласно ЗКИР, а именно ЕКАТТЕ.МАСИВ. ИМОТ или ЕКАТТЕ.КАДАСТРАЛЕН РАЙОН.ИМОТ. При описване на кадастралните идентификатори да се има предвид, че за масив и имот не се записват водещите нули (Пример: Имот 005003 в землището на с. Абланица, ЕКАТТЕ 00014 се записва така: 00014.5.3);

17.6. площта (в декари) от напоителното/ите поле/та, обслужвани от ХМСН по проектното предложение, за която запредходната стопанска година спрямо датата на подаване на проектното предложение е осигурена възможност за напояване;

17.7. площта (в декари) от напоителното/ите поле/та, обслужвани от ХМСН по проектното предложение, за която ще бъде осигурена възможност за напояване след извършване на инвестицията;

17.8. настоящият КПД на ХМСН, обект на инвестицията и новият КПД след реализиране на проектното предложение, както и потенциалната икономия на вода, която ще се реализира вследствие на инвестициите;

17.9. необходимостта и годишната натовареност на предвидените за закупуване машини и оборудване за подобряване проводимостта на ХМСН;

17.10. следните данни, само ако кандидатът желае проектното предложение да бъде оценено за съответствие с приоритет 3 и приоритет 5 от 22.1 Критерии за подбор на проектни предложения:

17.10.1. графичен файл с обхвата на напоителното/ите поле/та. Данните трябва да бъдат структурирани в ESRI Shapefile – формат. (Специфичен файлов формат за съхранение на векторни пространствени данни, структуриран в няколко файла. Задължителните за формата файлове са: shp – съдържа геометрията на обектите, dbf – привързаният dBASE файл (база данни) с атрибутна информация и shx – индекс към геометрията на обектите). Цифровите географски данни включени в него да бъдат представени в координатна система World Geodetic System (WGS84), при използване на картографска проекция Universal Transverse Mercator (UTM), зона 35 Север. Атрибутивните данни в dbf-файла към отделните обекти (напоителни полета, кладенци, пивоти, канали) да съдържа данни съгласно Приложение № 3а (за приоритет 3 от 22.1 Критерии за подбор на проектни предложения);

 

17.10. 2. описание на разходите по проектното предложение, които са насочени към внедряване на иновации в областта на хидромелиорациите, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност, както и подробно описание в какво се изразява тяхната иновативност (за приоритет 5 от 22.1 Критерии за подбор на проектни предложения).

.

ВАЖНО:

Изискванията по т. 17.10. към съдържанието на инженерния проект следва да са изпълнени към датата на подаване на проектното предложение и не се допуска да бъдат представяни допълнително.

ВАЖНО:

Предоставят се данни за площите и поземлените имоти без оглед на това дали за тях кандидатът има или не сключен договор/и за доставка на вода за напояване със собствениците/ползвателите им.

 1. При водочерпене от съществуващи тръбни и шахтови кладенци, същите са вписани в регистъра на съответната Басейнова дирекция по регионална компетентност.
 2. Дейностите, свързани с инвестиции за ХМСН, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с ПУРБ и Плана за управление на риска от наводнения.
 3. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
 4. Инвестиционни разходи:

1.1. Инвестиционни разходи в материални активи за:

1.1.1. Реконструкция/рехабилитация/ремонт на сгради и друга недвижима собственост, изцяло свързани с напояване (помпени станции, изравнители, водохващания, линейна инфраструктура и др. ХМСН), включително такива, използвани за опазване на околната среда, които са:

а) разходи, свързани с изпълнение на СМР;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”.

1.1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, изцяло насочени към подобряване на дейностите свързани с напояване, включително такива, свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност и за подобряване на проводимостта на ХМСН.

1.1.3. Изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

1.2. Инвестиционни разходи в нематериални активи за:

1.2.1. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

1.2.2. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността.

 1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, както и консултации относно екологична и икономическа устойчивост на проекти, включително проучвания за техническа осъществимост на проекта, както и разходи за дейности по организация и управление на проекта.
 2. Разходите по т. 1.2 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1.1. буква „а“, т. 1.1.2. и т. 1.1.3.

4. Разходите по т. 2. не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.

Leave a Comment