Общите разходи за труд нарастват с 11,9% през октомври-декември 2019

Най-голям е ръстът в строителството

строеж и работникПо предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през четвъртото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите – с 11.5%, и в строителството – с 14.5%.

По икономически дейности през октомври-декември 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ – с 19.6%, „Други дейности“ и „Образование“ – по 16.7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 11.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 12.9%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19.3% за „Операции с недвижими имоти“ до 4.0% за „Добивна промишленост“.

Leave a Comment