От днес до 15 април се кандидатства за доилни апарати и създаване на мини мандри

Помощта за закупуване на съоръжения за добив на мляко и изхранване на новородени е до 25 хил. лв., а за изграждане на малки предприятия за преработка на сурово мляко е до 60 хил. лв.

От 25 март до 15 април 2020 г. са отворени за кандидатстване две държавни помощи за животновъди.

Доилна зала за кози на "Халалица"

Доилна зала за кози на „Халалица“

По схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ бюджетът е 2 млн. лв.  В сумата се включват и поетите ангажименти по сключени договори за 2019 г., които предстои да бъдат изплатени през 2020 г.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

кашкавал на малка семейна мандраОтново от днес, 25-ти март, до 15-ти април 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. Бюджетът за таза държавна помощ е 1 452 500 лв., като с  него ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

Целта на помощта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите за създаване на малки мандри, за да реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуване на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират). Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Фермерите следва да са регистрирани и съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Leave a Comment