За 3 г. кланица може да получи до 200 000 евро по новата държавна помощ

BASF

овце и агнетаОвцевъди и козевъди с 10 до 500 броя животни могат да участват в подпомагането за кланици чрез държавната помощ de minimis, която е с бюджет от 3,5 млн. лв. В страната има 64 кланици, за които е определено да бъдат подпомогнати със 7 лв. за изкупено агне/яре на цена не по-ниска от 5 лв. кг ж.т. без ДДС. В рамките на три последователни данъчни години всяка кланица може да получи по тази помощ до 200 000 евро, се посочва в указанията на ДФ „Земеделие“.

Кланиците могат да изкупуват животни само от стопани, които са получили през 2019 г. подпомагане по преходната национална помощ за овце и/или кози майки, обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол и обвързано подпомагане на същите животни в планински райони.

Списъкът на кланиците може да се види в Регистъра на БАБХ. Първо се избира областта, след което търсенето продължава в СЕКЦИЯ I – Месо от домашни копитни и Код –SH.

ДФ „Земеделие” публикува и Списък със земеделските стопани, които имат право да продават на кланиците. Помощта има за цел да подпомогне малките и средни животновъди да реализират на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно положение заради COVID-19. Указанията за прилагане на помощта също са публикувани на сайта на фонда.

Кланиците, които могат да изкупуват агнета и ярета от стопаните, са включени в Националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните членки. Те отговарят на изискванията в Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на ЕП и на Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, с категория свързана дейност код „SH” (клане).

Срокът за кандидатстване по държавната помощ е до 31 май 2020 г., като  субсидиите ще бъдат платени до 30 юни 2020 г.

За целта от кланиците трябва да представят фактури или приемо-предавателни протоколи за изкупените животни, както и документи, с които да докажат, че са извършили плащане на стопаните. Изисква се информация за броя на изкупените животни и цената, на която са платени. От кланиците се изисква да не са предприятие в затруднение или в процедура по несъстоятелност, или в производство по ликвидация.

Leave a Comment