Здравният министър издаде заповед как да работят фермерите и пазарите

BASF
Кирил Ананиев

Кирил Ананиев

Министърът на здравеопазването издаде днес заповед, с която разреши фермерските и кооперативни пазари да възобновят дейност, а работниците в животновъдни ферми и в преработвателни предприятия, които са били контактни, но са здрави, да продължат работа при спазване на мерки за сигурност. За всички останали сектори в земеделието министър Кирил Ананиев нарежда „Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.“

Заповедта на здравния министър гласи:

 1. Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.
 2. Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:
  1. Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
  2. Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
  3. Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
  4. Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
  5. Спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  6. Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
  7. Спазване на лична хигиена и дезинфекция.
 3. Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи. Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от Covid-19.
 4. За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.
 5. Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
 6. Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за изпълнение, както и на МВР,  директорите на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на контрол по изпълнението.

Leave a Comment