Нови развъдни организации ще се разрешават след проверки на място

месодайни биковеНов Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност е съставило Министерството на земеделието. Проектът е публикуван на страницата на МЗХГ, а срокът за коментари по него е до 11 май 2020 г..

Процедурата по издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации вече ще преминава през два етапа, според новият правилник. Първият етап ще е признаване на организацията за развъдна и одобряване на развъдната програма. Срокът по тази процедура е увеличен на 5 месеца.

Нов момент е извършване на проверка на място на декларираните обстоятелства. Проверката ще е ангажимент на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Агенцията ще предоставя на комисията доклад с резултатите от нея.

При наличия на основания за отказ от признаване на организацията за развъдна и предоставяне се дава 7-дневен срок за обосновано искане за преразглеждане на случая. При постановяване на отказ от одобряване на развъдната програма, заявителят може да представи нова развъдна програма за същата порода в 6-месечен срок и процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма.

В състава на Комисията задължително ще участват представители от науката към Селскостопанска академия. Предвидено е  заседанията да бъдат присъствени и неприсъствени, като се предоставя възможност за предоставяне на становища и гласуване по електронен път.

Leave a Comment