Виж необнародваното още Постановление за търговските вериги

хипермаркетАгро Пловдив разполага с финалния вариант на постановлението, което задължава търговските вериги да изкупуват основни групи храни, сред които и пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от местни (регионални) производители. Очаква се то да бъде обнародвано съвсем скоро.

В постановлението е заложено 90% от млечните продукти във веригите да са българско производство. Единствено за тях е фиксирана търговската площ – нещо, което в първия вариант на документа напълно отсъстваше. В него бе посочено, че всички български храни трябва да заемат 50% от щандовете.

Не всеки производител на плодове и зеленчуци ще може да предлага на търговските вериги продукцията си. Освен, че кандидат доставчикът трябва да е регистриран като земеделски производител, той трябва да има регистрация по чл. 12 от Закона за храните и в съответната областна дирекция към БАБХ. (Виж чл. 12 от ЗХ по-долу – б.р.)

Запазва се изискването веригите да заплащат извършените доставки в рамките на 14 дни.

Големите търговци ще разполагат с 14 дни след обнародване на постановлението да се пренастроят за изпълнението му.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № …………

от …………………………  година

ЗА осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските обекти, представляващи вериги от магазини      

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ: 

Чл. 1. (1) В търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект, и които разполагат с обекти в повече от три административни области на територията на страната, задължително се обособяват места, в които се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство.

(2) Освен продуктите по ал. 1, в обособените места за продажба могат да се предлагат и други хранителни продукти, произведени от регионални производители.

(3) Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област и които:

  1. са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители или
  2. притежават обект за производство, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните.

За административни области София-град и София-област, за съседни се считат областите, граничещи със София – област, както и област Пловдив.

 (4) Хранителните продукти по ал. 1 и 2 се закупуват директно от регионалните производители, като от тях не се изискват никакви плащания, във връзка с предлагането на продуктите за продажба.

(5) Заплащането на закупените хранителни продукти по ал. 1 и 2 се извършва до 14 дни от предаването им от регионалните производители на търговеца.

Чл. 2. (1) В търговските обекти по чл. 1, ал. 1 задължително се предлагат мляко и млечни продукти, произведени изцяло от българско сурово мляко, в предприятия от група 12, секция IX  от Националният електронен регистър на БАБХ, на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход.

(2) Количествата от мляко и млечни продукти по чл. 1, ал, 1, произведени от регионални производители и количествата по ал. 1, произведени изцяло от българско сурово мляко, които се предлагат в търговския обект, общо не могат да бъдат по-малко от 90 на сто от целия асортимент от мляко и  млечни продукти, предлагани в обекта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  • 1. Постановлението се приема на основание на чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
  • 2. Търговските обекти по чл. 1, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с настоящото постановление в 14-дневен срок от приемането му.
  • 3. Контрол по изпълнението на постановлението се възлага на Българската агенция по безопасност на храните. При изпълнение на контролните си правомощия изпълнителния директор на БАБХ издава заповеди.
  • 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ и се прилага до 31.12.2020 година.

Ето и текста на чл. 12 от Закона за храните:

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) Производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които:
1. отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт;
2. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган;
3. имат въведени:
а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;
б) система за управление на безопасността на храните.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.
(3) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Регистрацията на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.
(5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Към заявлението по ал. 4 производителите на храни прилагат декларация по образец, удостоверяваща влагането или невлагането на съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от ГМО при производство на храни в обекта.
(6) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Алинея 5 не се прилага за търговците, включително заведенията за обществено хранене.
(7) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При непълнота или нередовност на представените документи по ал. 4 и 5 в 10-дневен срок от подаване на заявлението съответният орган писмено уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняване.
(8) (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г., предишна ал. 5, доп. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., отм., предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В 30-дневен срок от подаване на документите по ал. 4 или от отстраняване на непълнотите или нередовностите по ал. 7 съответният орган извършва проверка на място за съответствие на обекта с условията по ал. 1. При констатиране на несъответствие с изискванията органът издава предписание и определя подходящ срок за привеждане в съответствие.
(9) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2012 г.) В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието по ал. 8 съответният орган извършва регистрация на обекта и издава удостоверение за регистрация. Обектът се регистрира за заявените дейности за производство и/или търговия с храни само ако производителят или търговецът е доказал, че обектът отговаря на нормативните изисквания.
(10) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г.)
(11) (Нова – ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 30.03.2009 г., предишна ал. 9 – ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Регионалните здравни инспекции информират ОДБХ за регистрираните аптеки по чл. 229а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Областните дирекции по безопасност на храните вписват аптеките в регистъра по чл. 14, ал. 1.

Leave a Comment