Мярка 5.1, насочена към животновъди, БАБХ и „Борба с градушките“, е пред отваряне

Бюджетът е близо 46 млн. лв., от които 9,4 млн. за структурите към МЗХГ. Минималните разходи за проект на животновъди е 15 хил. лв., максималните са близо 2 млн. лв.

овцефермаПодмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е пред отваряне. Вчера, 15 април, в сайта на земеделското министерство бяха публикувани насоките към подмярката.

Подпомагането е насочено към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

Бенефициенти по подмярка 5 могат да са регистрирани земеделски стопани – свиневъди, птицевъди и отглеждащи стада от дребни преживни животни. От общия бюджет, който е 45 905 931 лв., са определени 9 387 840 лв. за кандидати – публични субекти. Става въпрос за Българската агенция по безопасност на храните и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов (НДНИВМИ), който е към агенцията. Друг публичен бенефициент е Изпълнителната агенция „Борба с градушките“.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 лв. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от кандидат – публичен субект, е 3 911 600 лв. За проекти на земеделски стопанин максималният размер на допустимите разходи в животновъдно стопанство е  1 955 800 лева  за стопанства, в които се отглеждат свине, 977 900 лв. –  за стопанства с птици и 391 160 лв. – за дребни преживни животни. За периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. максималният размер на общите допустими разходи в проекти по подмярката не може да надвишава 1 955 800 лв. за кандидати земеделски стопани, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Осигуряването на възможност за подпомагане на Българска агенция по безопасност по храните и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности, ще спомогне за засилване на контрола от страна на компетентния орган, за повишаване на капацитета, за оптимизиране на времето за реакция, което от своя страна ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще.

Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция борба с градушките ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната, както и да бъде осъществявано наблюдение и ранно предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления. По този начин ще бъде осигурена възможност за навременно реагиране с цел предотвратяване на щети по селскостопанските насаждения, водещи до значителни, негативни икономически последици.

В критериите за подбор е записано, че приоритет по процедурата ще бъде предоставян на проектни предложения, представени от земеделски стопани:

  • Които се реализират в рамките на землището на населено място, в което е възникнала епизоотична обстановка;
  • Които се реализират в рамките на община, в която е възникнала епизоотична обстановка;
  • Които се реализират в рамките на административна област, в която е възникнала епизоотична обстановка;
  • Които се изпълняват в области, в които броя отглеждани животни е над средния брой за страната;
  • Които се изпълняват в области, в които броя отглеждани животни е под средния брой за страната;
  • Които се изпълняват в области с по-висок риск от разпространение на заразни болести;
  • Представени от земеделски стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) всички животни в съответния обект/и;
  • Представени от земеделски стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) част от отглежданите животни на кандидата.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Leave a Comment