С над 1500 души намаля за година населението на Пловдивска област

В 10% от селищата в областта жителите са от 1 до 50
Хората на 65 и повече години са 21%, а децата до 15 г. са 15 на сто

стари хора, пенсионери в КрасновоВ резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2019 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 666 801 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 1 533 души, или с 0.2%, съобщава Териториалното статистическо бюро в Пловдив.

Към края на 2019 г. в градовете живеят 505 158 души, или 75.8% от населението на областта, а в селата – 161 643 души (24.2%). Към края на 2019 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 21, или в 9.9% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 21.0% (139 759) от населението на областта. В сравнение с 2018 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.2 процентни пункта.

Децата до 15 години са 14.8% (98 568) от общия брой на населението. Спрямо 2018 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Населението във трудоспособна възраст е 401 534 души или 60.2% от цялото население на областта. В сравнение с предходната година тази категория население е намаляла с 2 093 души или с 0.5%.

През миналата година се наблюдава намаление на броя на ражданията в областта и на равнището на раждаемостта. Предходната година в област Пловдив са родени 6 234 деца, от които 6 200, или 99.5%, са живородени. В сравнение с 2018 г. броят на живородените е намалял със 137 деца. Коефициентът на раждаемост е 9.3‰2 . От всички живородени през 2019 г. 3 143 са момчета, а 3 057 – момичета, или на 1000 момчета се падат 973 момичета.

В общата смъртност сред населението не настъпват съществени изменения в нейното равнище. През 2019 г. броят на умрелите е 9 769 души. В сравнение с предходната година техният брой е намалял със 77 души, като коефициентът на обща смъртност4 (14.6‰.) намалява с 0.1‰ спрямо 2018 година. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (15.7‰), отколкото сред жените (13.6‰) и в селата (19.9‰), отколкото в градовете (12.9‰).

През 2019 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 3 569 души. Стойността на коефициента на естествения прираст6 за областта е минус 5.3‰; в селата – минус 11.1‰, докато в градовете тази стойност е минус 3.5‰.

През 2019 г. в преселванията между населените места в областта са участвали около 6.3 хил. души, които са с над 0.6 хиляди повече в сравнение с предходната година.

Миналата година 2 130 души са променили своя настоящ адрес от областта в чужбина, като от тях 50.7% са мъже. 2 160 лица са се завърнали от чужбина. Относителният дял на мъжете е 48.6%, а на жените – 51.4%.

Leave a Comment