МЗХГ отговаря на Агро Пловдив: След приключване на стопанската година ще подкрепим доходите

Агро Пловдив питаАгро Пловдив изпрати на 23 април конкретни въпроси към МЗХГ. Те бяха свързани с предложения на вицепремиера Красимир Каракачанов. Той искаше 30 млн.лв. за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, с които средства да се изкупи преработената през 2020 г. от консервните заводи българска зеленчукова продукция и да се осигурят запаси от български млечни продукти. Второто предложение на вицепремиера бе да се подпомогнат със 150 млн. лв. производителите на зеленчуци, така че те да осигурят достатъчно свежа продукция за пазара. Третото предложение бе за безлихвена кредитна линия за плодове и зеленчуци за закупуване на необходимите консумативи за производството.

Потърсихме отговори на тези въпроси, тъй като от правителственото заседание в сряда не излезе дори коментар за предложенията на Красимир Каракачанов, въпреки че той ги бе публикувал на страницата на Министерството на отбраната и бе посочил, че те ще се разгледат именно в тази сряда.

Днес получихме на редакционната ни поща обещаващо дълъг отговор от Министерството. След като го прочетохме, разбрахме, че МЗХГ всъщност не желае да отговори на поставените въпроси.

В края на писмото все пак прочетохме какви са най-общо намеренията на министерството, в които, все пак, не фигурират предложенията на г-н Каракачанов. А именно:

МЗХ„В момента усилията на МЗХГ са съсредоточени в осигуряване на условия за реализация на произведената от земеделските стопани продукция. След приключване на стопанската година, МЗХГ ще направи обстоен анализ на ситуацията в сектора на земеделието и на доходите на производителите в отделните подсектори. На основата на анализа, в рамките на финансовите възможности и при спазване на правилата за защита на конкуренцията, МЗХГ ще предприеме необходимите и възможни мерки за подкрепа на доходите на фермерите. Най-вече с одобряването от ЕК на предложената от България мярка COVID-19, в обхвата на ПРСР.“

В голямата си част отговорът на МЗХГ посочваше направеното до момента в подкрепа на отрасъл Селско стопанство. Цитираме с известни съкращения:

„- С решение на УС на ДФЗ бе предоставена възможност за краткосрочни кредити  за производителите на плодове и зеленчуци с общ ресурс от 30 млн. лв., в т.ч. 5 млн. лв. за производителите на оранжерийна продукция. Помощта е насочена за покриване на текущи разходи по отглеждането и производството им. Земеделските стопани могат да получат кредит в размер до 75% от съответните осреднени ставки за обвързаното производство на плодове и зеленчуци за 2019 г.

- Бе предоставена и помощ по de minimis на кланици, за организиране изкупуването на дребни преживни животни. Подкрепата е в размер на 7 лв. за животно и цели да компенсира разходи свързани с транспорт, логистика и реализация в търговската мрежа по време на празниците Великден и Гергьовден. Общият бюджет на помощта възлиза на 3,5 млн. лв. Периодът за прием е определен до 31 май т.г., а изплащането на средствата до 30 юни 2020 г.;

- Отново по de minimis бе предоставена помощ и на малки и местни обекти за търговия с храни за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковка и други свързани с последваща реализация на оранжерийна продукция. Схемата е насочена в подкрепа на локалните търговски обекти, които ще предлагат на крайния потребител зеленчуци оранжерийно производство. Бюджетът по схемата е в размер на 5 млн. лева.

- За Кампания 2019 е изплатено подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци“ на стойност 73 032 701 лв. на 13 221 стопани. Право на подпомагане по схемите имат земеделските стопани, които имат допустими за подпомагане площи с плодове и зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство и докажат, че през годината на заявяване от тези площи е получен и реализиран на пазара добив със заявените за подпомагане култури. За 2020 по схемите за директна подкрепа, обвързана с производството ще продължат да се прилагат и на производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат предоставени средства в размер на 80,6 млн. лева.

– От началото на годината стартираха и редица схеми на държавни помощи в сектор „Плодове и зеленчуци“. Първата от тях е „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” с одобрен бюджет в  размер на 18,6 млн. лева. Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции, в размер до 120 хил. лева на един земеделски стопанин. … Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение да се даде възможност за авансово изплащане на до 80% от държавната помощ по схемата.

- С близо 6 млн. лв. подпомогнахме и стопаните на трайните овощни насаждения за компенсиране на разходите за продуктите за растителна защита за контрол на вредители.
С решение на УС на ДФЗ бяха отпуснати и 1,8 млн. лв. по „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)”

- Оранжерийните производители се подпомагат и с държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”. Тя е насочена към оранжерийните производители на домати, като се подпомагат разходи в размер до 2500 лв./ха, свързани със закупуване на продукти за растителна защита срещу неприятеля.

– Бяха отпуснати и 1,5 млн.лв. за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

– По помощта  за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” се подпомагат малки и средни предприятия – земеделски стопани и към признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци”. Годишният бюджет по нея  в размер на 100 000 лв.

– Приетото от МС постановление за предлагане в търговските вериги на регионални, местни продукти, най-вече мляко и млечни продукти и плодове и зеленчуци, е именно възможност за преодоляване на проблема с очакваната затруднена реализация на земеделската продукция.“

Leave a Comment