Вече могат да се подават заявления за директни плащания по новата мярка 13.3

Земеделците от новите 60 района ще получат през 2021 г. от 14 евро/ха за площи над 100 ха до 62,50 евро/ха за 50 ха

Земеделие, ВеликобританияОт днес стартира приемът на заявления по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (НР3). За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в землища, попадащи в обхвата на районите с други специфични ограничения, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Земеделците, чиито стопанства влизат в обхвата на подмярка 13.3, ще получават за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар; за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар; за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар. Размерът на субсидиите бе определен в промените по Наредба 6, обнародвана на 28 февруари 2020 г.

Землищата, които са включени в обхвата на НР3, са 60 на брой (кои са – виж ТУК). В резултат на включването на новата подмярка НР3 в изпратената седма нотификация на ПРСР 2014-2020 г. към Европейската комисия, 57 от отпадналите землища от НР2 след извършеното му предефиниране, съгласно регламента, могат да бъдат заявени и да получат подпомагане по подмярка 13.3 (НР3).

Прочети още: Виж 258-те селищата, които отпадат от досегашните необлагодетелствани райони

Определянето на други райони със специфични ограничения на база биофизични критерии съгласно регламента, е извършено от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ, които притежават необходимите компетенции и които бяха ангажирани с определянето на районите с природни ограничения, различни от планинските (НР2).

Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кампанията по директни плащания.

 

Leave a Comment