Все по-реално изглежда новият програмен период да започне от 2023 г.

В аванс ще се изтеглят средства от следващата ОСП, за да се финансират преходните 2021-2022 г. при необходимост

земяКомисията по земеделие на Европейския парламент прие своята позиция относно преходните правила за Общата селскостопанска политика (ОСП) в края на април. Мандатът за тристранните преговори (триалог) със Съвета на ЕС и с ЕК беше приет. Докладът на Елси Катайнен беше приет с компромисни изменения, които обхващат част от 400-те изменения, внесени през февруари от евродепутатите. Членовете на Европейския парламент потвърдиха позицията си в подкрепа на поддържането на селскостопанските разходи (ЕС-27) на нивото на бюджета за 2014-2020 г. в реално изражение. Компромисното изменение предвижда, че ако Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. и Регламента за стратегически планове за ОСП (след 2020 г.) не бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС преди 30 октомври 2020 г., преходният период ще трябва да бъде удължен с още една година, до 31 декември 2022 г. Друго изменение позволява използването на средства от следващия финансов период за финансиране на неизпълнени задължения, когато средствата за настоящия период са изчерпани.

Някои изменения променят първоначалното предложение на Комисията, което ограничава продължителността на програмите за биологично земеделие, хуманно отношение към животните и екологичните изисквания до 3 години. Компромисът предвижда, че за тези три типа програми държавите членки могат да определят „по-дълъг период“ (до 5 години) за нови ангажименти.

Други изменения позволяват да се удължи периода на оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците и в лозаро-винарския сектор (права на засаждане) през преходния период.

Измененията имат за цел да разширят през преходния период възможността за изплащане на национална помощ (която изтича в края на 2020 г.) в полза на определени сектори.

Други важни изменения позволяват по-нататъшното „вътрешно сближаване“ на подпомагането, свързано с правата на плащане; финансиране на селскостопанския резерв за кризи; улеснен достъп до компенсация за рязък спад на доходите от загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, болести по животните или растенията, или инвазии на вредители. Според докладчика Катайнен ключов приоритет трябва да е запазването на досието „на път и навреме“, тъй като земеделските стопани се нуждаят от предвидимост, стабилност и финансова приемственост, както и от ясен хоризонт за предстоящите две години. Текстът ще бъде представен на пленарното заседание през май (13-14). Хърватското председателство на Съвета и докладчикът Катайнен имат желание да започнат триалози веднага след одобрението в пленарното заседание ( което е възможно да бъде на 15 май, но трябва да се потвърди). Хърватското председателство се надява, че междуинституционалното споразумение може да бъде сключено преди края на юни.

Най-голямата организация на земеделски производители в ЕС Копа Коджека Копа счита, че окончателният текст на преходните правила трябва да бъде приет бързо, като се има предвид, че „става все по-ясно, че предложението за реформа на ОСП няма да бъде прието до октомври“. Генералният секретар Пека Песонен заявява, че е от съществено значение да се спазва принципа „настоящи правила, нови средства“. „Трябва да гарантираме плавна промяна на новия модел на изпълнение“, казва той и добавя, че трябва да има достатъчно време държавите членки да разработят своите стратегически планове, както и те да бъдат своевременно одобрени от Комисията. „Ние подкрепяме преходен период не по-дълъг от две години“, добавя г-н Песонен.

 

Leave a Comment