Областните земеделски дирекции вече могат да санкционират по Закона за розата

BASF -->
маслодайни розиГлобата за изкореняване на градини без оповестяване е до 500 лв. за физически и до 2000 лв. за юридически лица
Областните дирекции „Земеделие“ към аграрното министерство вече ще могат да налагат санкции по Закона за маслодайната роза. Това става възможно с публикуваните днес в „Държавен вестник“ промени в Устройствения правилник на дирекциите.
В чл. 3, точка 25 е записано, че се „оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза“
Според посочените текстове в Закона за маслодайната роза областните служители ще могат да глобяват за изкореняване на розови градини. Те ще проверяват обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза и за спазването на изискванията, заложени в технологичната документация, в националните или браншови стандарти при производството на продукти от цвят на маслодайна роза.
В наказателните разпоредби на Закона за маслодайната роза е записано в чл. 23, че

розопроизводител, който не уведоми общинската служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените от него насаждения от маслодайна роза, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
Глобяват се тези, които не са изпълнили изискването до 31 март да уведомяват съответната общинска служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените през последните 12 месеца насаждения от маслодайна роза.
Друга промяна в Устройствения правилник задължава областните дирекции да приемат заявления за регистрация и да вписват валидните заявления в регистъра на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза на територията на съответната област съгласно Закона за маслодайната роза. Също така да участват в комисии за идентификация на заявените площи за отглеждане на насаждения от маслодайна роза и в проверки на място за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза. Областните дирекции са задължени да упражняват контрол съгласно чл. 17, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза съвместно с Института по розата и етеричномаслените култури.

Leave a Comment