МЗХГ: Не се подпомагат проекти за напоителни канали, с които се осигурява вода за стопанството на кандидата

BASF -->

канал за поливна водаЗасега само един кандидат по подмярка 4.3 за възстановяване на поливната инфраструктура е задал уточняващи въпроси към земеделското министерство. Това е зърнопроизводителят Димитър Мачуганов.

Припомняме, че подмярка бе открита на 3 април 2020 г., а проекти могат да се подават до 7 юли. Бюджетът на подмярка 4.3 е в размер на 50 465 860 евро. Основен бенефициент с 90% от средствата ще е държавното дружество „Напоителни системи“, което може да получи 88 831 016,09 лв. За сдруженията за напояване и други юридически лица са предвидени 9 870 112,90 лева. Целта на тази мярка е да бъдат безвъзмездно възстановени, рехабилитирани и др. напоителните канали в страната, за да се осигури в по-голяма степен един от най-ценните ресурси за земеделието – водата.

Димитър Магуганов е попитал допустимо ли е напояване на земеделски земи, които се ползват от кандидата по проектното предложение? Има ли ограничение спрямо размера на напояваните земеделски земи, които се ползват от кандидата по проектното предложение спрямо размера на напояваните земеделски земи на други земеделски производители?

Отговорът на експерти от МЗХГ е следният: „Кандидатите по подмярката трябва да бъдат оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, в съответствие с дефинициите в т. 2.5 и т. 2.6 от раздел 27. „Допълнителна информация“ на условията за кандидатстване и да имат разработена Методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“, описана в раздел 10 от условията за кандидатстване и посочена като изискуем документ в „Списък с общи документи“ от условията за кандидатстване. Във връзка с изложеното по-горе Ви информирам, че в процедурата за подбор не е предвидена възможност за подпомагане на проектни предложения, отнасящи се за ХМСН, използвани за напояване на земеделски земи, които се стопанисват от кандидата по съответното проектно предложение.“

Leave a Comment