Три подмерки в помощ на животновъдството отварят през май-юни

BASF -->

Три подмерки насочени към животновъдния сектор стартират през май-юни.

Тръгна подмярка 5.1 – за ферми с птици, свине, дребни преживни и за БАБХ и Агенцията за градушки

птици

От 8 май 2020 г. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“  по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Процедурата има за цел да намали риска и да ограничи последствията от заразни болести по животните. Общият бюджет по подмярката е в размер на близо 46 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2020 г. Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура. Подмярката ще подпомогне по-големи стопанства със свине, птици и дребни преживни животни.

По подмярка 5.1 могат да кандидатстват още БАБХ и Изпълнителна агенция борба с градушките.

БАБХ ще може да представи проекти за оборудване на съществуващи и нови лаборатории, за акредитация, лицензи и софтуер за лаборатории.

Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) ще може да строи кули за монтаж на радари, да закупува радарни станции и специализиран транспорт за превоз на ракети. Също така ще може да закупува лицензи и софтуер за противоградна защита.

Подмярка 4.1 – допустими разходи от 15 000 до 500 000 лв.

През месец юни предстои прием и по подмярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. с бюджет в размер на около 30 млн. евро. Подмярка 4.1 тази година е насочена към подпомагане на инвестициите в животновъдния сектор.

Минималният размер на разходи в проект е 15 хил. евро, максималният – 500 хил. евро.

Подмярка 4.1 е за строителство или обновяване на сгради, закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; закупуване на земя и сгради, на специализирани земеделски транспортни средства, на софтуер и други.

Подмярка 5.2 – за възстановяване на засегнати от заразни болести ферми

Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ се очаква да стартира в края на месец юни с бюджет близо 8 млн. евро.  И тази подмярка ще е насочена към животновъди, регистрирани преди 1 януари 2018 г., които са засегнати от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделския потенциал на стопанството. При 100% финансиране на разходите, те ще могат да получат максимум по 1 млн. евро за проект. Помощта е предвидена за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в стопанството /репопулация/ и за общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Leave a Comment