Субсидията за животновъди по новата мярка 5.1 е 60 и 70% от разходите

BASF -->
Могат да кандидатстват животновъди, регистрирани като земеделски производители преди 1 януари 2018 г.

свине, прасета, свинефермаОт петък, 8 май, до 10 юли 2020 г. е отворена за прием новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

По нея могат да кандидатстват животновъди – стопани на свинеферми, птицеферми, както и ферми за овце и кози, които желаят да инвестират в превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните.

Бюджет и подпомагане

Бюджетът на подмярка 5.1 е общо 45 905 931 лв. От тях 9 387 840 лв. са определи за публични бенефициенти, каквито са Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов (НДНИВМИ). Друг публичен бенефициент е Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ).

По-голямата част от финансовия ресурс –   36 518 091 лв., е предназначен за подпомагане на проекти на животновъди.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 15 000 лв. Максималният размер на разходите зависи от животните, които се отглеждат. За един животновъден обект със свине таванът на разходите е до 1 369 060 лв. Когато са включени няколко животновъдни обекта, максимумът на разходите е 1 955 800 лева.

Максималната стойност за един проект за един птицевъд  е 977 900 лв.

За козевъди и овцевъди таванът на допустимите разходи в проектите им не може да е по-висок от 391 160 лева.

За публичните субекти, каквито са БАБХ, НДНИВМИ и ИАБГ, максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат – публичен субект, е 3 911 600 лв.

Максималният размер не може да надвишава 1 955 800 лв. за кандидати земеделски стопани, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

За проектни предложения, представени от публични субекти, финансовата помощ възлиза на 80 на сто от размера на допустимите разходи.

При проектите на животновъди, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, финансовата помощ е 70 на сто от размера на допустимите разходи.

За тези, които не са засегнати от епидемична обстановка, помощта е 60 на сто от размера на допустимите предвидени разходи.

Според насоките, за засегнати от усложнена епизоотична обстановка се смятат онези животновъди, в чиято ферма са унищожени животни поради установени заразни болести след 1 януари 2018 г. Кандидатите доказват това с протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Условия

За да могат да кандидатстват, животновъдите трябва да са регистрирани по наредба №3/1999 г.  преди 1 януари 2018 г. Стандартният производствен обем на стопанството им не може да е по-малък от 8 000 евро.

Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), преди 1 януари 2018 г. и да не са прекратявали селскостопанска дейност свързана с отглеждането на животни от 1 януари 2018 г. до момента. Изключения се допуска за тези, при които животните им са били унищожени заради епизоотия.

Инвестиции

По процедурата се подпомагат дейности на земеделски стопани в животновъдни обекти насочени към инвестиции в закупуване или изграждане на  инсталации и оборудване за дезинфекция; Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата; Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с осигуряване на превенция, включително за повишаване на безопасността при съхранение на фуражи; Инвестиции, свързани със съхранение на странични животински продукти; Инвестиции в санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води.

 

Leave a Comment