Крайният срок за плащания по ПРСР се изтегля с 3 месеца до 1 октомври 2023 г.

Директорът на Разплащателна агенция определя санкциите при нарушения от бенефициенти

земя, зеленчуци, лукПромени в Наребда 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ указват, че директорът на Разплащателна агенция определя размера на санкциите за бенефициенти. Тази промяна в наредбата е съобразена с изменения в Закона за подпомогане на земеделските производители (ЗПЗП) и в пряка връзка с него. Проектонаредбата е публикувана за обществено обсъждане в сайта на аграрното министерство.

В чл. 27, ал. 9 от ЗПЗП (изменение, обнародвано в ДВ, бр. 51 от 2019 г.) е създадена законова делегация изпълнителният директор на Разплащателната агенция да одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Заповедта и правилата се обнародват в „Държавен вестник“.

Друга промяна в Наредба 4 е свързана с изискването към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка да попълват декларация и да представят удостоверение. Декларация е за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. А именно: че не попадат в категорията на неизпълнилите разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. С удостоверението пък доказват липса на задължения по Закона за местните данъци и такси от съответната община по седалището на ползвателя .

Декларацията се подава се само в случаите, когато не е представена на етап кандидатстване или са настъпили промени в декларираните обстоятелства.

В част от наредбите за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) е определен краен срок за изпълнение на одобрените проект, който изтича 2020 г. Съгласно европейски регламент крайният срок за плащания по ПРСР е 31 декември 2023 г. В тази връзка, в изменение на ПРСР, одобрено от Европейската комисия на 27 април 2020 г., е предвидено крайния срок за изпълнение на проекти по инвестиционните мерки да е не по-късно от 1 октомври 2023 г., освен ако не е предвидено друго в насоките за кандидатстване по конкретната процедура или в европейското законодателство.

В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ( ДВ, бр. 2 от  2018 г.) е предвидено, че започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг.

Leave a Comment