Селското стопанство до 2030: Най-много средства ще има за директни плащания, агроекология и животновъдство

В стратегията за 10 г. напред за малките стопанства са предвидени 1,2 млрд. лв., за плодове, зеленчуци и лозаро-винарство 1,5 млрд.

земя, ферма

Основни цели на земеделската политика до 2030 г. ще бъдат укрепване на дребните семейни стопанства, постигане на баланс между секторите Растениевъдство и Животновъдство и навлизане на младите фермери в отрасъла. Това е записано в Националната програма за развитие на България до 2030 г. и по-специално в приоритетната стратегията „Устойчиво селско стопанство„. Програмата в частта и за селското стопанство и рибарство и аквакултури е публикувана на страницата на Министерството на земеделието, храните и водите. Общественото обсъждане е с краен срок до 28 май.

В Стратегията са посочени и средствата за постигане на определените цели.

Малките производители в растениевъдството и животновъдството са в центъра на целите, които си поставят задачите да се удвои производителността в техните стопанства и да се удвоят доходите на фермерите.

За растениевъдството е предвидено с цел да се преодолее съществуващият дисбаланс между различните производствени направления, да се предостави целенасочена подкрепа (обвързана с производството подкрепа, инвестиционна и пазарна подкрепа) за развитието на интензивни подсектори каквито са зеленчукопроизводство, овощарство и лозаро-винарство.

Необходимият финансов ресурс за растениевъдството е 1,5 млрд. лв. Той ще бъде осигурен от Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и държавния бюджет (ДБ).

За животновъдство целите са да се подобри устойчивостта, ефективността и рентабилността на стопанствата. Ще се обърне по-специално внимание на чувствителни сектори като млечното и месодайното говедовъдство, биволовъдството, овцевъдството и козевъдството, както и на пчеларството. Ще се насърчава отглеждането на животни с високи продуктивни качества, което ще допринесе за оптимизиране на производството и ще създаде условия за по-добрата пазарна реализация на продукцията.

Необходимият финансов ресурс е 2,5 млрд. лв., постъпили от ЕФГЗ, ЕЗФРСР и ДБ.

За малките стопанства се предвиждат мерки, насочени към повишаване на икономическия потенциал и подобряване на конкурентоспособността им. Ще се насърчават инвестициите за модернизация и внедряване на иновативни решения, подобряване на пазарния им достъп, повишаване на знанията и професионалните умения на стопаните, ще се прилагат механизми за по-балансирана подкрепа на доходите им. Целта е да се намалят диспропорциите в развитието на различните по икономически размер стопански структури в земеделието.

Необходимият финансов ресурс е 1,2 млрд. лв., осигурени от ЕФГЗ, ЕЗФРСР и ДБ.

За младите фермери ще има допълнителна подкрепа на доходите, ще се насърчават инвестициите за въвеждане на иновативни продукти и цифрови технологии в стопанствата им, придобиването на нови знания и умения, стартирането на нови икономически дейности.

Необходимият финансов ресурс е 428 млн. лв., осигурени от ЕФГЗ, ЕЗФРСР и ДБ .        Източници на финансиране

За райони с природни или други ограничения ще бъдат прилагани инструменти за компенсиране на допълнителните разходи и пропуснатите доходи, свързани с негативните аспекти в съответния район. По този начин ще се противодейства на процесите на изоставяне на земеделски земи и обезлюдяване на селските райони.

Необходимият финансов ресурс  е 400 млн. лв., получени от ЕФГЗ, ЕЗФРСР и ДБ.

9,8 млрд. лв. са необходими за директна подкрепа. По-ниските доходи в земеделието, в сравнение с тези в другите икономически сфери,  налагат прилагането на съвкупност от механизми за директна подкрепа, насочена към гарантиране на икономическата сигурност на  земеделските стопанства и устойчивост на производството.

Необходимият финансов ресурс е в размер на 9,8 млрд. лв., получени от ЕФГЗ.

За управление на нарастващите рискове, свързани с екстремни прояви на неблагоприятни климатични събития и разпространение на болести и неприятели по растенията и животните, ще се прилага комплексен подход, съчетаващ превенция и инструменти за намаляване на загубите за земеделските стопанства. Земеделските производители ще се насърчават да прилагат  инструменти за управление на техния индивидуален риск.

Необходимият финансов ресурс е 635 млн. лв., осигурени от ЕЗФРСР и ДБ.

За модернизация, иновации и цифрови технологии в земеделските стопанства ще продължат да се насърчават инвестициите на земеделските стопанства и преработвателни предприятия в тези дейности. Специален фокус ще имат интервенциите, насочени към внедряване на иновации и цифрови решения, в това число свързани с прецизно земеделие.

Необходимият финансов ресурс е 940 млн. лв., получени от ЕЗФРСР и ДБ.

За засилване на пазарната позиция на земеделските производители са предвидени мерки за насърчаване сдружаването на земеделските производители, стимулиране на вертикалната интеграция между производителите и преработвателите на земеделски продукти, скъсяване на веригите на доставка на храни.

Необходимият финансов ресурс е 260 млн. лв. от ЕЗФРСР, ЕФГЗ и ДБ.

За квалификация и знания на земеделските производители ще се стимулира трансферът на знания и осигуряването на информация, касаещи научните изследвания и иновации в областта на селското стопанство, в това число в аспекта на биоикономиката. Ще се предоставят консултантски услуги, насочени към подобряване на икономическите, екологичните и социални аспекти на земеделската дейност.

Необходимият финансов ресурс е 30 млн. лв. от ЕЗФРСР и ДБ.

За агроекологични ангажименти ще се използва съвкупност от инструменти, стимулиращи прилагането на земеделски практики, насочени към приспособяване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското стопанство.

Необходимият финансов ресурс е 2,6 млрд. лв., осигурени от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

За биологичното производство ще се прилагат мерки за насърчаване на биологичното растениевъдство, животновъдство и пчеларство и прехода към тях, целящи нарастване на производството и потреблението на чисти и с високо качество храни.

Необходимият финансов ресурс е 170 млн. лв. от ЕЗФРСР.

За поливното земеделие ще се стимулират инвестиции, свързани с напояване и с внедряване на водоспестяващи технологии в земеделските стопанства.

Необходимият финансов ресурс е 231 млн. лв. от ЕЗФРСР и ДБ.

За управление на горските ресурси са предвидени 35 млн. лв. от ЕЗФРСР и ДБ.

 

Leave a Comment