Средната брутна заплата в селското стопанство в област Пловдив е 787 лв.

BASF -->
Средното възнаграждение в Пловдив е с почти 500 лв. по-ниско от София

работнициСредната брутна заплата в област Пловдив за първото тримесечие на годината е 1129 лв. и е с близо 500 лв. по-ниска в сравнение с тази в област София-град, където е 1805 лв. Това съобщава Териториално статистическо бюро – Юг.

Пловдив е на 7-мо място в страната по размер на брутната заплата след София град, София област, Враца, Варна, Стара Загора и Габрово. Средната заплата в страната е 1317 лв., но това число е подлъгващо, като се има предвид, че във втората област с най-високо заплащане – София област, средната заплата е под средната за страната, а именно 1249 лева. Най-ниско се възнаграждава трудът в област Благоевград – с 869 лв. средно за месец.

В област Пловдив средната брутна месечна заплата постепенно намалява в трите месеца от януари до март, което променя досегашния обичаен ход нагоре. Така за януари 2020 г. тя е е 1 139 лв., за февруари – 1 134 лв. и за март – 1 113 лева. Намалението спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1,7%.

За „Селско, горско и рибно стопанство“ през първото тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна заплата е 787 лв. Спрямо същото тримесечие на миналата година увеличението е с 16 лева, а спрямо октомври-декември 2019 – с 8 лева. Икономическите дейности с по-ниски заплати в сравнение с тази дейност са „Хотелиерство и ресторантьорство“ с възнаграждения от 700 лв. през януари-март 2020 г. и „Административни и спомагателни дейности“ със 758 лв. Най-високите заплати са в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където средното плащане за първото тримесечие на годината е увеличено с 53 лв. до 2703 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 220.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.3%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 13.3% и „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 25.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.1%.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 23.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 16.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.6%.

Leave a Comment