Нова порция промени в Наредба 6 за финансиране на лозаро-винарския сектор

Лозарите трябва да поддържат заверяван от агроном дневник на извършените операции  за подпомагане по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“

лозятаСлед като на 3 май 2020 г. бяха обнародвани изменения в Наредба 6 за финансирането на лозаро-винарския сектор в частта „прибиране на реколтата на зелено“, на 18 май в сайта на МЗХГ са публикувани предложения за още промени в същата наредба.

В Приложение 1, което касае мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“, са детайлизирани допустимите операции и на пределните цени на дейностите.

Така например в дейността „изкореняване“ са добавени сваляне на подпорна конструкция и изнасяне на отпадъци. Пределната цена на хектар е определена на 5 250,66 лв./ха.

Дейността „засаждане“ е с пределна стойност 24 540,21 лв./ха с 14 изброени операции. Помощта за изграждане на подпорна конструкция ще е в размер на 8 950,76 лв./ха и т.н. (Проектът може да се прочете тук.)

По отношение на дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ е променен подходът за изчисляване на допустимото подпомагане. Създадени са три пределни тарифи за разходите. Първата и най-ниска е за площи от 1 до 4,99 ха – 1 465 лв./ха, за площи от 5 до 9,99 ха цената е 2 660 лв., а над 10 ха е 6 467 лв. заради различното оборудване според размерите на лозята.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се въвежда изискване към гроздопроизводителите да поддържат заверяван от агроном дневник на извършените операции по заявените за подпомагане дейности. Ще се проследява изпълнението на операциите по технологичната карта – неразделна част от заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по мярката.

В проекта е заложено срокът за публикуване на заповедта на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за откриване на прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за 2020 година да не бъде 30 дни преди началото на приема, а 14 дни. Това се налага от факта, че в условията на извънредната икономическа обстановка, предизвикана от пандемията от COVID-19, e необходимо срокът за кандидатстване да бъде определен възможно най-рано, за да се осигури за кандидатите по-дълъг период за организиране и стартиране на изпълнението на дейностите.

Терасирането ще бъде допустимо за подпомагане само при терени с наклон над 10%. За площи с частичен наклон, терасирането ще бъде допустимо, когато минимум 75% от цялата площ е с наклон над 10%.

В проекта на наредба е предвидена промяна в срока за кандидатстване по мярка „Застраховане на реколтата“, като е заложено подаването на заявления в ДФ „Земеделие“ да се осъществява от 15 май до 15 юни (вместо 1 май – 30 юни), която ще влезе в сила след 2021 г. Практиката показва, че застрахователни полици за реколта от винено грозде се сключват основно до средата на месец юни. Така ще се осигури и достатъчно време за административна подготовка на мярката и за последващо обработване на подадените заявления.

Предвидени са и изменения и допълнения по отношение на мярка „Събиране на реколтата на зелено“, така че да се осигури по-облекчен режим на нейното прилагане по принцип, предвид кризисния характер на мярката. Към настоящия момент са заложени пределни цени за ръчните операции по отстраняване на зелените гроздове и кандидатите по мярката да предоставят разходооправдателни документи, доказващи извършването на тези операции и платената стойност. В проекта е предвидено цената да бъде фиксирана ставка за 1 хектар 1155,48 лв./ха, което от своя страна не изисква прилагането на разходооправдателни документи при отчитането изпълнението на дейностите, а единствено платежен документ, който да удостоверява извършено плащане.

В преходните и заключителни разпоредби е записано, че максималният размер на финансовата помощ по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се увеличава от 75 на до 80 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект.

За прием 2020 година по мярка „Инвестиции в предприятия“  максималният размер на финансовата помощ е съответно 60 на сто за микро, малки и средни предприятия; 30 на сто за предприятия с до 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро; и 20% от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

Посочено е още, че подпомагане по горните две мерки се прилагат за дейности, извършени след 04.05.2020 година и финансирани през финансовата 2020 година с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки.

 

 

Leave a Comment