Стратегическите планове на държавите-членки ще бъдат публикувани, заедно с оценките на ЕК

Новата ОСП и Зелената сделка се припокриват в 9 цели, посочва в анализ, публикуван днес, Комисията
ЕК ще създаде нова мрежа от данни за устойчивост на стопанствата и чрез консултанти ще дава препоръки за подобряването им

Европейска комисия, БрюкселЕвропейската комисия счита, че предложението за реформа на ОСП от лятото на 2018 г. е съвместимо с амбициите на Зелената сделка.

След искане на Европейския парламент, Европейската комисия публикува днес „“Анализ на връзките между ОСП и Зелената сделка“ . Този анализ определя стъпките, необходими за пълната съвместимост на бъдещата ОСП със Зелената сделка и нейните стратегии.

Общи цели на „Сделката“ и ОСП

Те имат деветте общи цели, а именно гаранция за справедлив доход, растеж и конкурентноспособност, балансиране на хранителната верига, действия срещу климатичните промени, опазване на околната среда, запазване на биоразнообразието, обновяване на поколението, жизнени селски райони, защита на храната, здравето и качеството на живот. 

Въз основа на задълбочена оценка на местните условия и нужди, държавите-членки ще изготвят национален стратегически план за ОСП, който ще обясни как ще използват инструментите на ОСП за постигане на деветте цели, след консултация със заинтересованите страни и компетентните национални органи. Освен това, за да гарантира, че тези планове са съгласувани и съответстват на изискваната амбиция за опазване на околната среда, Комисията ще одобри всеки стратегически план на ОСП преди тяхното прилагане. И накрая, количествените цели ще позволят на Комисията да наблюдава напредъка, постигнат от държавите-членки при прилагането на ОСП.

В допълнение, предложението за ОСП включва инструменти, които ще насърчават по-нататъшните практики за устойчиво земеделие в целия ЕС, което е от решаващо значение за постигане на амбициите на Зелената сделка.

Колкото по-зелено, толкова по-гарантирани субсидии

Сред тях бъдещата ОСП включва условността, която свързва плащанията на ОСП с редица задължения. Освен това ОСП въвежда и новите „еко-схеми“, които имат за цел да възнаградят земеделските производители за по-нататъшно прилагане на устойчивите селскостопански практики. Тези практики могат да включват прилагането на екологично чисти производствени системи като агроекология, агролесовъдство и биологично земеделие. Рамката за развитие на селските райони включва също така ангажименти за управление на околната среда и климата, които имат за цел да компенсират земеделските стопани и други бенефициери за доброволно поемане на ангажимент за прилагане на устойчиви практики.

Освен това други инструменти в рамките на развитието на селските райони могат да подкрепят прехода. Например средствата могат да се използват за инвестиране в зелена инфраструктура, за трансфер на знания и иновации или за развитие на достъп до бърза широколентова връзка в селските райони. На всичкото отгоре предложенията на ОСП включват, че минимум 30% от средствата за развитие на селските райони трябва да се насочат към конкретни цели, свързани с околната среда и климата.

Други подкрепи

Предложенията на ОСП включват и цели за възстановяване на баланса във веригата на доставки на храни, както и допринасяне за новите обществени потребности, свързани с храните и здравето, включително безопасна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци и хуманно отношение към животните. На практика това означава, че държавите-членки са длъжни да преразгледат действията си в тези области и да предложат как да използват различни инструменти на ОСП за справяне с установените предизвикателства. Например Комисията ще продължи да подкрепя сътрудничеството между производители чрез организации на производители. Тези видове организации позволяват на производителите да укрепят позициите си във веригата на доставки, да увеличат своята устойчивост и да действат колективно за повишаване на устойчивостта на веригата за доставки. Тези цели са отразени и в амбициите на Зелената сделка.

Държавите да финансират от бюджетите си директни плащания по новите еко-схеми

Понастоящем предложенията за реформа на ОСП се обсъждат с Европейския парламент и Съвета.

Един от ключовите елементи е идеята да се задължат държавите-членки да демонстрират в своите стратегически планове на ОСП как ще постигнат по-голямо ниво на амбиция, отколкото в момента по отношение на целите на околната среда и климата.

Като нова стъпка Комисията счита, че изискването за изразходване на определен процент  от бюджета на държавите-членки за директни плащания към новите системи на еко-схеми може да допринесе за амбицията на Зелената сделка. Това би гарантирало, че този инструмент ще бъде напълно използван и ще даде конкретни резултати по отношение на насърчаването на възприемането на практики за устойчиво земеделие.

Прозрачност на стратегическите планове, устойчивост на стопанствата

Европейската комисия също така предлага допълнителни практически действия от службите на Комисията, за да направи изпълнението по-ефективно във връзка с амбициите на Зелената сделка.

Първо, Комисията предлага да се увеличи прозрачността в процеса на одобрение на стратегическите планове на ОСП. Конкретно това означава, че Комисията би могла да публикува всички документи, които биха могли да помогнат на държавите-членки при създаването на техните стратегически планове за ОСП. Това може да включва документи за това как Комисията ще оцени плановете им.

Второ, Европейската комисия предлага да се организира структуриран диалог с държавите-членки, които вече са в подготвителната фаза на стратегическите планове на ОСП. В този контекст Комисията ще отправя препоръки към държавите-членки въз основа на анализ на ситуацията на всяка държава-членка, като взема предвид целите на Зелената сделка. В този процес ще бъде отделено специално внимание на новите цели за Зелена сделка.

Трето, по отношение на специфичните за пазара програми за подпомагане и обвързаното с доходите подпомагане, Комисията ще обърне специално внимание, за да гарантира, че устойчивостта се взема предвид при проектирането от държавите-членки и отразява амбициите на Зелената сделка.

И накрая, като признава решаващото значение на данните при оценката на напредъка и предоставянето на съвети за земеделските стопанства, Комисията ще предложи да преобразува текущата си мрежа от данни за счетоводството на земеделските стопанства (FADN) в мрежа за данни за устойчивост на земеделието. Идеята е да се събират данни за целите Farm to Fork, както и други показатели за устойчивост. Чрез адаптирани консултантски услуги тази мрежа ще предоставя обратна връзка и насоки както на малките, така и на големите земеделски производители относно най-добрите практики за подобряване на икономическите, екологичните и климатичните резултати.

„Анализът на връзките между реформата на ОСП и Зелената сделка“ заключава, че реформата наистина има потенциал да даде ход на Зелената сделка, показана чрез конкретни примери. Независимо от това, в процеса на преговори трябва да се поддържат ключови елементи на предложенията и да се разработят определени подобрения и практически инициативи, които да улеснят постигането на амбициите на Зелената сделка.

Leave a Comment