В 12 без 5: Измениха крайната дата за прием по мярка 14

BASF

крава, родопско кафявоАграрното министерство промени заповедта за прием по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ като удължи крайния срок с 5 дни и обяви това в деня, в който бе затворен въпросния прием.

От заповедта, подписана на 19 май и публикувана на сайта на министерството следобед на 20 май, се разбира, че срокът е удължен от 15-ти на 20 май.

Дали животновъдите са разбрали, че имат допълнителни 5 дни на разположение, можем само да гадаем.

З А П О В Е Д

№ 03-РД/901#1, София 19.05.2020 г.

за изменение на Заповед № 03 – РД / 901 от 01.04.2020 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, съгласувана от министъра на земеделието, храните и горите. На основание чл. 20а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с чл. 10, т. 1 предложение първо и т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, чл. 18 от Наредба № 4 от 08.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Наредба № 4 от 2017 г.), обн., ДВ. бр. 67 от 2017 г., изм. и доп., ДВ. бр. 83 от 2018 г., изм. и доп., ДВ. бр. 53 от 2019 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Изменям крайната дата на приема по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, посочена в т. 1 от Заповед № 03 – РД / 901 от 01.04.2020 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, съгласувана от министъра на земеделието, храните и горите, от 15 май 2020 г. на 20 май 2020 г.
  1. Всички други текстове от Заповед № 03 – РД / 901 от 01.04.2020 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, съгласувана от министъра на земеделието, храните и горите, остават непроменени.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на заместник – изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ г-жа Петя Славчева

Leave a Comment