Директните доставки на храни – само в областта, в която е обектът и в още една съседна

BASF

хляб, зърнени храниНовият Закон за храните, приет вчера от Народното събрание, налага подробно описани изисквания както към производителите на първични храни, които извършват директни доставки на пазара, така и към преработватели, компании за бутилиране на минерални води и безалкохолни напитки, производители на храни за кърмачета, на храни за интензивно мускулно натоварване, на хранителни добавки, аромати, витамини и други. Законът изисква регистрации на производителите на опаковки за храни и на транспортните средства за превоз. Той обхваща производството, етикетирането, складирането, транспортирането и др. на всички храни и безалкохолни напитки, с изключение на произведените за домашно ползване.

лютеница в Куртово КонареДиректните доставки на първични продукти могат да се извършват само в областта, в която е регистриран производителя, а също и в една съседна област. Изключение се допуска за доставките на пчелен мед, на отстрелян едър и дребен дивеч или на месо от едър и дребен дивеч.

Бизнес-операторите, извършващи директни доставки, подлежат на регистрация към съответната областна дирекция по безопасност на храните.

Търговия с храни, предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние, се извършва от бизнес оператор, който също подлежи на регистрация. Той подава заявление по образец до областната дирекция по храните. Освен лични или фирмени данни, търговецът трябва да опише начина на търговия от разстояние, включително средството за комуникация: електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използва. Съобщава още имена и наименования на операторите и регистрационните или одобрителни номера на обектите, с които има сключени договори за доставка на храни от разстояние. Описва и регистрационните номера на транспортните средства. Декларира, че се прилага план за проследимост на храните, който е на разположение на компетентния орган за проверка в обекта по регистрация.

Заявлението се подава най-малко 14 дни преди започване на дейността, за да може да бъде извършена регистрация.

Специфичните изисквания към търговията с храни от разстояние се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

От Закона за храните разбираме, че ще бъде създаден Национален съвет по храните (Национален съвет) като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите, който координира държавната политика в сектор „храни”, за гарантиране на устойчивото му развитие. Негов председател ще е земеделският министър. В състава на Националния съвет влизат министърът на здравеопазването, министърът на икономиката, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика, министърът на образованието и науката, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, главният държавен здравен инспектор на Република България, председателят на Националното сдружение на общините, по един представител на ректорите на Тракийския университет, на Лесотехническия университет и на Университета по хранителни технологии, по един представител на представителните сдружения за защита на потребителите, по един представител на браншовите организации в секторите за преработка на месо, риба, плодове и зеленчуци, производство на растителни и животински масла, мляко и млечни продукти, хлебни и тестени изделия, напитки, пиво, както и на други хранителни продукти.

За участие в Националния съвет се допуска браншова организация, която представлява поне 50 на сто от обема или стойността на продукцията, на търговията или на преработката на съответния продукт или продукти в секторите по КИД; регистрирана е преди поне 3 години или е универсален правоприемник или сдружение, в което участват браншови организации, регистрирани преди поне 3 години; поддържа публична интернет страница и е член на национално представителна работодателска организация и на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Хранително-вкусова промишленост“ към министъра на икономиката.

 

Leave a Comment